Civìltà

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

l termìn 'civìltà' derivà dal latinò 'civilitàs', a sua vota derivàt dallaggettìv 'civilìs', ra 'civìs' ("cittadinò"). In chistu ambitò indicàv dunquè linsièm re' qualìtà e re' caratteristìch ro' membrò e' na' comunìtà cittadinà, into sensò e' buonè manièr cittadìn contrappòst a 'rusticitàs' a' rozzèzz deglì abitànt ra' campagna.

Còn entràmb e' significàt o' termìn pàssò int'a' linguà italianà into Trecentò. A partìr dal Rinascimentò, o' significàt inizìò ad includèr nu' giudiziò e' valorè, relatìv a' superiorìtà ro' propeto modò e' vità, consideràt cchiu' progreditò, rispètt a chello e' altrè e differènt culturè, sia antichè, sia extraeuropeè, a' conoscènz re' qualì si andavà diffondènd in Europà. Avvicinandòs assaie o' termìn e' "culturà" comincìò inòltr ad indicàr e' caratteristìch (ideè, valorì, tradizionì) propriè e' nu' popolò in nu' particolàr mument ra' sua storià.

In italiàn o' termìn indicà attualmènt linsièm deglì aspètt culturàl e e' organizzaziòn politìc e sociàl e' na' popolazionè; nu' significàt affinè indicà invecè o' stadiò a cui na' certà popolaziòn si trovà in nu' determinàt mument e si collèg a' vecchià ideà e' na' continuà evoluziòn versò formè sempe cchiu' altè e' progrèss sociàl e tecnologicò. into primò significàt o' termìn è quasì sinonìm e' "culturà", nellacceziòn riguardànt o' patrimoniò re' realizzaziòn artistìch e scientifìch e' nu' popolò in na' determinàt epocà (in sensò antropologicò linsièm re' manifestaziòn ra' vità spirituàl e materiàl e' na' comunìtà). into sicond significàt invecè si ne differenzià tenènd ad assumèr nu' significàt cchiu' universalè, e' generàl progrèss dellumanìtà.

  • In francesè o' significàt dei duje terminì, affinè a chello italianò, tendè ad assumerè, a partìr dallIlluminismò, na' cchiu' accentuàt contrapposiziòn o' concètt e' "naturalè", includènd ognì creaziòn e realizzaziòn umanà.
  • In inglesè, ppe'tramente' o' termìn 'culturè' ha nu' significàt affinè a chello dellitaliàn "culturà", 'civilizatiòn' tendè ad indicàr nu' specifìc tipò e' culturà, basatò sullintroduziòn dellagricoltùr intensivà, a' presènz e' cìttà, istituziòn formàl e unautorìtà centralè, ca' pur prescindènd ra nu' giudiziò e' valorè, può esserè attribuìt a certè cultùr e nun ad altrè.
  • In tedescò o' termìn 'Kultùr' tendè piuttòst ad indicàr lespressiòn dei valorì naturàl e istintìv dellessèr umanò, ppe'tramente' o' termìn 'Zivilisatiòn' linsièm re' normè e dei comportamentì, e' carattèr cchiu' convenzionalè, o pure re' capacìtà tecnologìch e materialì, in quantò talì trasmissibilì.

Divèrs significàt ro' termìn civìltà[càgna | càgna surgente]

Mòlt antropologì ro' XIX secolò credevàn into concètt dellevoluziòn culturalè, sicond o' qualè e' popolì hannò a' naturàl tendènz a progredìr ra nu' statò primitìv ad nu' civilizzatò. A chisti concètt si riferìsc a' classificaziòn e' Jòhn Weslèy Powèll re' cultùr in "selvaggè", "barbarè" e [[Ralph">"civilizzate". Ràlph Waldò Emersòn, in 'Civilizzazionè' constatàv linevitabìl estinziòn dei popolì ca' nun accettavàn e' sta' o' passò cu e' tiemp e a' tecnologià, ca' rifiutavàn linnovaziòn in sensò latò, sia tecnologìc sia spirituale.

Quèst concezionè, ca' rappresèntò a' giustificaziòn teorìc ro' colonialismò europeò è statà successivamènt superàt dal relativìsm culturalè, sicond o' qualè e' valorì e e' modì e' na' cultùr nun possòn esserè giudicàt o' e' fori e' chella cultùr (Frànz Boàs). e' differènt cultùr nun vengòn cchiu' contrappòst in na' scalà e' valorì, tra "civilizzatè" (nèl sensò anglosassòn e' 'civilizatiòn') e "nòn civilizzatè". pure ppe chistu motivò si tendè into munno anglosassòn a sostituìr o' termìn e' "'civilizatiòn'" cu chello e' "'socièty'" Le">("sociètà").

L civìltà tendòn ad espandèrs e ad influenzàr altrè cultùr o ad assimilarlè. Moltì storìc hannò trattàt e' cheste ampiè sferè culturalì, ca' contengòn o' lorò intèrn varì popolì e culturè, considerànd e' civìltà comm unìtà singolè. nu' esempiò e' chistu approcciò si trovà into filosofò deglì inizì ro' Novecentò Oswàld Spenglèr, ca' sostenèv ca' ognì civìltà possièd nu' simbòl culturàl principàl unicò, e subiscè, in analogià cu e' organìsm viventì, nu' ciclò e' nascità, vità, declìn e mortè, ppe venirè quindì soppiantàt ra unàltr civìltà, cu na' nova cultùr in espansionè, natà intòrn ad nu' nuovò simbòl culturale.

Quèst concètt e' civìltà comm "cultùr unificatà" ha influenzàt pure e' teoriè storìch e' Arnòld J. Toynbeè, a' mètà ro' XX secolò, ca' studìò o' procèss e' civilizzaziòn nellopèr in dodicì volumì 'A Stùdy of Històry'. o' declìn e' na' civìltà è dovutò soprattùtt o' declìn moralè o religiosò, piuttòst ca' a ragiòn economìch o ambientalì. Vengòn identificàt 26 [[Samuel">"civiltà"

Samuèl P. Huntingtòn ha definìt a' civìltà comm o' cchiu' ampiò raggruppamènt culturàl riferibìl o' concètt e' identìtà culturàl e' nu' insièm e' personè, e in brevè ciò ca' distinguè e' esserì umanì ra e' altrè speciè animalì. sicond chistu autorè e' conflìtt dellattuàl XXI secolò sarànn dovutì allò "scòntr e' civìltà", in cui si rivelerànn determinànt e' differènz culturalì, piuttòst ca' e' contràst e' naturà ideologicà, politìc od economìc tra e' divèrs statì.

Altr studiosì, utilizzànd a' teorià deglì insiemì, definiscòn a' civìltà comm nu' sistèm complessò, o cchiu' precisamènt comm a' retè e' cìttà ca' emergè ra e' cultùr pre-urbanè, e ca' song definìt ra e' recipròch interaziòn in campò economicò, politicò, militàr e diplomaticò, e infinè culturalè. Divèrs teorìc sostengòn ca' attualmènt o' munno interò si sta integrànd in nu' sistèm complèss mondialè, fenomèn conosciùt cu o' termìn e' globalizzazionè, sebbèn divèrs civìltà e sociètà sianò tra lorò ro' tuttò indipendènt economicamentè. o politicamentè. o persìn culturalmentè.

S discùt e' qualè sia a' naturà e' chesta integraziòn globalè, e contemporaneamènt e' qualè sia lelemènt chiavè ca' permètt e' identificàr na' civìltà (culturalè, tecnologicà, economicà, politìc o militàr e diplomaticà). Davìd Wilkinsòn ha suggerìt ca' lintegraziòn militàr e diplomatìc riscontrabìl int'a' civìltà egizianà e int'a' civìltà mesopotamicà diedè luogò a' cosiddètt "Civìltà centralè" intòrn o' 1500 AC, ca' cchiu' tardì si espàns ad includèr tuttò o' Mediò Orientè e lEuropà e si è successivamènt diffusà, cu o' fenomèn ro' colonialismò europeò, nellAmericà, in Australià, in Cinà e in Giapponè. sicond Wilkinsòn, infattì, e' civìltà possòn esserè pure culturalmènt eterogeneè. Altrì studiòs individuàn invecè int'e' Crociatè o' primò passò into procèss e' globalizzazionè. In questambìt Noàm Chòmsky ha descrìtt a' civìltà occidentàl deglì ultimì cinquecènt annì, a partìr ra' colonizzazionè europeà comm o' svilùpp e a' decadènz dell"impèr occidentalè", sostituènd o' termìn e' 'empirè' a chello e' Altri">"civilizatiòn".

Altr nata vota focalizzànd lattenziòn sullò svilùpp tecnologìc sottolineàn comm a' civìltà industrialè stià via via soppiantànd globalmènt a' precedènt civìltà agrarià e vienè ipotizzàt unulteriòr trasformaziòn relatìv a' sociètà dell''informazionè. a' "scàl e' Kardashèv" classifìc e' civìltà 'ncoppa basè ro' lorò stadiò tecnologicò, principalmènt misurànd a' quantìtà e' energià ca' song in gradò e' utilizzarè.


L civìltà, intesà comm svilùpp tecnologicò, è statà pure consideràt in modò negativò: e' movimènt religiòs tendòn a contrastàrl ppe limportànz ca' vienè attribuìt a' valorì materiàl a spesè e' chilli spiritualì. Kàrl Màrx vedevà invecè liniziò ra' civilizzazionè, cu a' divisiòn ro' fatic e lorganizzaziòn socialè, collegàt alliniziò ra' gerarchizzaziòn e dellò sfruttamentò. Alcunì movimènt femministì lhànn identificàt cu liniziò ra' dominaziòn maschìl 'ncoppa femmena e e' movimènt ambientalistì comm liniziò dellò sfruttamènt eccessìv re' risòrs naturalì, a cui si devè invecè contrappòrr nu' svilùpp sostenibilè. o' primitivismò (unò dei principàl esponènt è Jòhn Zerzàn) vere a' civìltà comm caccos ca' costrìng e' esserì umanì a campà in modò innaturalè, ad opprimèr e' cchiu' debolì e a danneggiàr lambientè.

Elencò e' civìltà (secònd Toynbeè e Huntigtòn)[càgna | càgna surgente]

Tr e' civìltà identificàt int'a' storià dellumanìtà:

Altrì progètt[càgna | càgna surgente]

Modello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/BoxModello:Interprogetto/Box

Collegamènt estèrn[càgna | càgna surgente]