Grùpp sociale

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

In sociologià e psicologià socialè si definìsc 'gruppò' nu' insièm e' personè ca' interagisconò e' une cu e' altrè in modò ordinàt 'ncoppa basè e' aspettativè condivìs riguardànt o' rispettìv comportamentò. È nu' insièm e' perzone e' cui statùs e e' cui ruolì song interrelatì. Datò ca' e' esserì umanì song fondamentalmènt animàl portàt a cooperarè, e' gruppì song na' partè vitalè ra' struttùr socialè. e' gruppì si formàn e si trasformàn costantementè; nun è necessariò ca' sianò autodefinìt e spessò song identificàt dallesternò. V song duje tipì e' gruppò: chello strumentàl e chello affiliativò. Il primò, o' strumentàl è nu' gruppò ca' vuolè raggiungèr obiettìv specificì, comm a' Chiesà. Il sicond ha obiettìv cchiu' generalì, comm e' confraternite. Fontè: Bordèns and Horovìtz, "Sociàl ==">psychològy".

Caratteristìch dei gruppì[càgna | càgna surgente]

I gruppì hannò divèrs caratteristichè: 1. ca' e' membrì ro' gruppò interagiscòn e si influenzàn a vicendà. 2. ca' ognì membrò e' nu' gruppò devè rispettàr e' cosiddètt normè e' comportamentò, ca' caratterizzàn nu' determinàt gruppò. 3. ca' ognì membrò in nu' gruppò giocà dei ruolì. 4. Tuttì e' membrì song interdipendentì, ciòè hannò bisògn lunò dellàltr ppe arrivàr aglì scopì ca' o' gruppò si è prefissatò. I gruppì vengòn tenutì insièm ra' cosiddètt coesionè, ossià dallintensìtà ra' relaziòn tra e' membrì in ciascùn gruppò. L coesiòn è determinàt ra moltì fattòr tra e' qualì vi sonò: 1. Attraziòn mutualè, ossià ca' e' membrì provàn attraziòn lunò versò laltrò. 2. Identificazionè: quantò nu' membrò si identifìc col gruppò.

pecché nascòn e' gruppì?[càgna | càgna surgente]

Nèll nostrà vità o' gruppò costituìsc na' partè fondamentalè: simme natì in nu' gruppò, ciòè a' famiglià, in classè impariàm in gruppò, pazziamm in gruppò... D quann luòm si trovà 'ncoppa Terrà, eglì ha sempe vissùt in gruppo. Còn o' gruppò nuje putimme soddisfàr dei bisognì, sianò essì biologìc o psicologicì, ca' ra sul nun putimme soddisfare. Quìnd o' gruppò ha obiettìv e' miglioràr a' sopravvivènz dellindividuò. Gl psicològ sociàl evoluzionìst riceno ca' a' seleziòn naturàl favorìsc nun chi vivè in isolamentò, ma chi vivè in gruppò.

Alcunè classificaziòn[càgna | càgna surgente]

In basè o' tipò e' relaziòn o' gruppò può esserè primariò o secondariò.

 • Il gruppò 'primariò' è compòst ra almenò tre personè ca' interagiscòn ppe nu' periòd e' tiemp relativamènt lungò, 'ncoppa basè e' rappòrt intimì faccià a faccià (ès: famiglìa, grùpp e' parì, piccòl comunìtà).
 • Il gruppò 'secondariò' è compòst ra nu' nummero e' perzone ca' interagiscòn su basì temporaneè, anonìm e impersonalì. e' suoì membrì nun si conoscòn personalmènt o si conoscòn in relaziòn a particolàr ruolì formàl anzìché comm perzone int'a' lorò completezzà. Solitamènt conseguòn finalìtà specifìch e menò emotivamènt impegnàt comm ad es. int'e' aziendè, int'e' partìt politicì, int'e' burocraziè statalì.

S possòn classificàr e' gruppì in basè o' nummero e' componentì.

 • a' 'diadè' è nu' gruppò compòst ra duje elementì, comm madre-figliò, moglie-maritò, duje amichè ro' cuorè. Ciò ca' caratterìzz a' relazionè, int'a' diadè, è o' legamè affettivò. pure si a' comunicazionè si interròmp ppe cacc motivò e quindì nun si hannò cchiu' interaziòn (comè into casò ra' assènz e' nu' dei duje componentì, o' into casò e' na' separaziòn aropp' nu' bruscò litigiò) a' relaziòn permanè. Tuttavià affìnché a' diadè continuì ad esistèr int'a' comunicaziòn vi è a' necessìtà e' unattenziòn recipròc a' qualè venènd menò interròmp linteraziòn tra e' duje componènt e ponè finè allàtt comunicativò. int'a' Diadè duje perzone stannò insièm pecché si song sceltè, pecché hannò interèss in comunè o ppe compensazionè. Lunà trovà nellàltr chello ca' pensà e' manchì. Si trattà e' duje perzone ca' rinnovàn a' lorò sceltà int'a' volòntà e' continuàr o' scambiò comunicativò.
 • a' 'triadè' è nu' gruppò compòst ra tre membrì. nu' classìc esempiò è a' classìc famiglià padre-madre-figliò. a' comunicazionè int'a' triadè si modifìc pèrché, pur rimanènd nellambìt ra' relazionè intimà, duje dei tre elemènt possòn temporaneamènt interagìr tra e' lorò escludènd o' terzò. Ad esempiò o' pate ama i' a pescà cu o' figlie e divènt ppe lorò na' possibilìtà e' comunicazionè, ppe'tramente' a' madrè nun è coinvòlt ra chesta esperiènz ca' riguàrd sul lorò; allò stessò modò o' criaturo può esserè esclùs ra' sceltà dellacquìst e' na' casà e in tal casò linteraziòn riguàrd e coinvòlg sul e' genitorì. putimme quindì dedùrr ca' linterazionè, ca' riguàrd sul a' dimensiòn spazio/temporàl ro' 'quì e orà', int'a' triadè si articòl sempe su duje dei membrì, a secònd dellò spostamènt ro' centrò e' interessè. Risùlt ovviò chè, si a' comunicaziòn si concèntr sempe int'a' stessà coppià, esistòn dei problèm e' relaziòn int'a' triadè. Si deducè, quindì, ca' sempe ppe chistu stessò motivò int'a' triadè è possibìl a' formaziòn re' 'coalizionì'.
 • o' 'Piccòl Gruppò' è nu' gruppò costituìt solitamènt ra 4 a 10-12 membrì. È nu' dei modèll e' interaziòn sociàl fondamentalì, e moltè attivìtà sociàl e funzionàl avvengòn in o attravèrs gruppì e' talì dimensionì. Gruppì cchiu' ampì tendòn a da' luogò a' formaziòn spontaneà e' sottogrùpp e' chesta dimensionè, sia in ambitò sociorelazionàl ca' operativo-lavorativò.
 • o' 'Grùpp Medianò' è nu' gruppò costituìt e' solitò ra 10-12 a 25-30 membrì. Col passaggiò dal piccirillo gruppò o' gruppò mediàn e' relaziòn personàl divengòn menò strettè, ed in casò e' interaziòn prolungàt questultìm tendè a segmentàrs informalmènt in piccòl gruppì.
 • o' 'Grànd gruppò', o 'Làrg groùp', contà dai 30 membrì in su. In talì tipì e' gruppò e' interaziòn song menò dirètt e personalì, e lindividuò è cchiu' soggètt a' dialettìc e' polarizzaziòn tra fenomèn e' massificazione/individuazionè. In lineà teoricà, e' comunìtà, e' organizzaziòn sociàl e e' collettivìtà song formè particolàr e' 'vèry largè groùp'.

a' perceziòn e' appartenènz[càgna | càgna surgente]

Secònd e' 'Teoriè ra' perceziòn socialè' relatìv o' temà ra' 'Sociàl cognitiòn', esistòn variè motivaziòn in basè e' qualì si percepìsc a' proprià appartenènz ad nu' gruppo:

 • Pèr 'vicinanzà'. Spessò si inizià a frequentàr re' perzone ca' ci song vicinè fisicamentè, ad esempiò ca' abitàn nellò stessò quartierè, frequentàn o' stessò bàr, a' stessà scuolà ècc. Rappresentàn sicuramènt tuttè occasiòn ppe fa' conoscènz o condividèr re' esperienzè. a' vicinànz spessò rappresènt o' primò motivò e' contàtt ppe a' sceltà e' appartenèr ad nu' gruppò spontaneò. 'ncoppa basè e' chistu criteriò, infattì, si formàn spessò gruppì ppe a' condivisiòn ro' tiemp libero.
 • Pèr 'somiglianzà'. Si trattà e' nu' criteriò e' appartenènz relatìv a' disposiziòn in alcunè perzone e' ricercàr nellàltr e' propriè convinzionì, e' ideè e' bisognì. nun si intènd in chistu casò somigliànz fisicà, ma affinìtà e' pensierò, interèss e stilè e' vità. a' gratificaziòn e' trovàr altrè perzone cu ideè similì è ciò ca' portà, cchiu' e' qualsiàs altrò elementò, allunionè. Allintèrn e' nu' gruppò cchiu' ampiò pare naturàl o' formàrs e' sottogruppì, attravèrs o' criteriò ra' somiglianzà, infàtt si stabiliscòn alleànz e nascòn simpatiè ca' in generè duranò into tempo.
 • Pèr 'identificazionè'. Si può appartenèr ad nu' gruppò pure quann nun cè somigliànz int'e' ideè o int'e' bisognì, ma cu na' motivaziòn ppe o' cchiu' inconscià e' identificazionè allaltrò. a' differènz cu a' somigliànz è into meccanìsm psicologìc ca' entrà in juoco e determìn a' sceltà. Moltì individuì aspiràn ad appartenèr a gruppì ca' hannò unidentìtà specifìc e ca' rappresentàn nu' statùs socialmènt desiderabilè. trasi' a far partè e' nu' gruppò, quindì, può rappresentàr ppe alcunè perzone realizzazionè, succèss e prestigiò. ppe identificaziòn si intènd pure o' procèss e' strutturaziòn ra' proprià personalìtà e identìtà sociàl attravèrs linterdipendènz cu o' gruppò, in quantò intervengòn fattòr soggettìv ed intersoggettivì, ciòè apprès attravèrs o' contàtt cu o' gruppò. Infàtt e' atteggiamènt e e' modalìtà e' comunicaziòn si influenzàn reciprocamentè.

I procèss e' 'interaziòn intergruppì' (ovvèr e' relaziòn e confrònt 'trà' gruppì, e nun sul 'nèl' gruppò) song nu' temà assaì complessò, e' grandè rilevànz teorico-applicatìv nellò studiò dei conflìtt socialì, ra' sociologià politicà, dei problèm relatìv o' razzismò ed a' procèss migratorì. a' cchiu' compiùt teorià re' relaziòn intergrùpp è attualmènt a' Teorià dell''identìtà socialè.

Dinamìch ro' gruppò[càgna | càgna surgente]

Còn lespressiòn 'dinamìc e' gruppò' si indicà levolvèrs re' relaziòn into gruppò. L psicològ sociàl Brùc Tuckmàn propòs into 1965 nu' modèll e' evoluziòn ra' vità e' gruppò ca' consìst in cinquè fasì sequenziali:

 • 'Formazionè' ('formìng'). e' membrì ro' gruppò si orientàn e comprendòn qualè debbà esserè o' comportamènt int'e' riguàrd ro' coordinatòr e deglì altrì membri.
 • 'Conflittò' ('stormìng'). Si svilùpp nu' climà e' ostilìtà versò e' altrì membrì ro' gruppò e/o versò o' leadèr, soprattùtt ppe lincertèzz dovutà a mancànz e' direttìv e e' sostègn psicologicò, ppe a' mancànz e' strutturazionè e ppe a' resistènz a' strutturà. Si svilùpp na' resistènz emotìv e' front e' esigènz ro' compìt ra svolgèr comm espressiòn a' proprià indisponibilità.
 • 'Strutturazionè' ('normìng'). e' membrì si accettàn vicendevolmentè, e si sviluppàn re' normè e' gruppò e' qualì tuttì si sentòn impegnati.
 • 'Attivìtà' ('performìng'). e' membrì ro' gruppò accettàn o' lorò ruolò e faticano ppe raggiungèr e' finì preposti.
 • 'Aggiornamentò' ('adjournìng'). e' membrì ro' gruppò decidòn na' sospensiòn re' attivìtà o' finè e' valutàr o' 'modùs operandì' e e' risultàt eventualmènt ottenutì.

L coesiòn e' gruppò definìsc o' livèll e' solidariètà fra e' membrì, ma pure a' condivisiòn e' normè e o' relatìv sensò e' appartenenzà. chesta coesiòn è determinàt pure ra fattòr emotivi.

Còn lespressiòn 'procèss dinamìc e' gruppò' ci si riferìsc invecè e' dinamìch relazionàl ed affettìv ca' hannò luogò int'e' grùpp terapeuticì (il concètt è particolarmènt usatò in ambitò Gruppoanaliticò).

Divèrs tipì e' Gruppì Sociàl[càgna | càgna surgente]

 • Castè: song dei gruppì sociàl ascrittìv e rigorosamènt chiusì sicond na' stratificaziòn sociàl ca' vuolè mantenèr nu' criteriò e' purezzà, vienè trasmèss lideà ppe cui vi sia nu' retaggiò naturàl e biologicò, nun culturalè, pure e' matrimòn song e' conseguènz endogamici.
 • Etniè: o' gruppò etnicò condivìd fattòr culturàl ma nun è nu' contenitòr e' informaziòn quantò na' formà e' organizzaziòn socialè, nu' contenitòr informativò, pure si vi è nu' sensò e' appartenenzà. e' confìn song cchiu' o menò attraversabili.

Fredrìk Bàrth interprètò a' rèaltà sociàl comm nu' procèss e ppe chistu elàborò o' modèll generativò. sicond o' studiòs lattraversamènt e' confìn ra partè e' modèll estèrn puort ad na' rispòst ppe a' salvaguardià ro' gruppò e a' creaziòn e' nuovì modèll generatìv (ès. e' comportamentò). o' contàtt cu lestèrn modifìc in modò incorporatìv nun drastico. Quèst tre caratteristìch song statè evidenziàt (pèr quantò riguàrd a' vità e' tuttì e' giornì) dal sociològ Robèrt K. Mertòn ca' definìsc o' gruppò comm nu' insièm e' perzone interagènt lunà cu laltrà, dotatè e' sensò e' appartenènz e consideràt comm membrì e' nu' determinàt gruppò nun soltànt ra lorò ma pure ra colorò ca' nun ne fannò partè.

Vocì correlàt[càgna | càgna surgente]

fì:Ryhmä (psykologia) hè:קבוצה חברתית kò:사회 집단 rù:Социальная группа ùk:Група соціальна vì:Nhóm xã hội yì:גרופע