Repubbreca rumana

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

a' Repubblìc romanà (Rès publìc Populì Romanì) fu o' sistèm e' govèrn ra' cìttà e' Romà into periòd comprès tra o' 509 à.C. ed o' 27 à.C., quann lùrb fu governàt ra na' oligarchià repubblicanà. nascette a seguìt e' contràst intèrn ca' portaròn a' finè ra' supremazià ra' componènt etrùsc 'ncoppa cìttà, ed o' parallèl decadèr re' istituziòn monarchichè. a' sua finè vienè invecè convenzionalmènt fattà coinciderè, circà miez millenniò dopò, cu a' finè e' nu' lungò periòd (circà nu' secolò) e' guerrè civilì ca' sègnò de factò (bènché formalmènt nun avvènn na' rifòrm istituzionalè) a' finè ra' formà e' govèrn repubblicanà, a favorè e' chella ro' Principato.

Quèll ra' Repubblìc rappresèntò na' fasè lungà, complèss e decisìv ra' storià romanà: costitùì nu' periòd e' enormì trasformaziòn ppe Romà, ca' ra peccerella cìttà statò qualè era a' finè ro' VI secolò à.C. divennè, a' vigilià ra' fondaziòn dellImperò, a' capitàl e' nu' vastò e complèss Statò, formàt ra na' miriàd e' popolì e civìltà differentì, avviàt a segnàr in modò decisìv a' storià dellOccidènt e ro' Mediterraneò.

In chistu periòd si inquadràn a' maggiòr partè re' grandì conquìst romanè into Mediterraneò ed in Europà, soprattùtt tra o' III ed o' II secolò à.C.; o' e' secolò à.C. fu invecè, comm dettò, devastàt dai conflìtt intestìn dovutì a' mutamènt socialì, ma fu pure o' secolò e' maggiòr fioritùr letterarià e culturalè, fruttò dellincòntr cu a' cultùr ellenistìc e riferimènt "classicò" ppe e' secolì successivi.

Civìltà romanà repubblicana[càgna | càgna surgente]

Pèr ognì aspètt ra' sociètà repubblicàn (es.fòrm e' governò, dirittò, religionè, economià, cultùr letterarià, artisticà, ècc.) si rimànd a' vocè Civìltà romanà. Valè qui a' penà ricordàr sul ca' e' cchiu' altì comandì, comm chello dellesercìt ed o' poterè giudiziariò, ca' in età regià eranò prerogatìv ro' re, in epocà repubblicanà, trannè ca' in pochè occasionì, furonò assegnàt a duje consolì, ppe'tramente' ppe quantò riguàrd lambìt religiosò, prerogatìv regiè furonò attribuìt o' pontifèx maximùs. cu a' progressìv crescìt e' complessìtà dellò Statò romanò si resè necessarià listituziòn e' altrè carìch (edilì, censorì, questorì, tribùn ra' plebè) ca' andaròn a costituìr e' magistrature.

Pèr ognunà e' cheste carìch venivàn osservàt tre principì: lannualìtà, ovverò losservànz e' nu' mandàt e' nu' annò (facèv ecceziòn a' caricà e' censorè, ca' potevà durarè finò a 18 mesì), a' collegialìtà, ovverò lassegnaziòn dellò stessò incarìc ad almenò duje ommn a' voltà, ognunò dei qualì esercitàv nu' poterè e' mutuò vetò sullè azionì dellaltrò, e a' gratuìtà. Il sicond pilàstr ra' repubblìc romanà eranò e' assembleè popolarì, ca' avevàn divèrs funzionì, tra cui chella e' eleggèr e' magistràt e e' votarè e' leggì. a' lorò composiziòn sociàl differìv ra assembleà ad assembleà; tra cheste lorgàn cchiu' importànt eranò comunquè e' comizì centuriatì, in cui o' pesò int'e' votaziòn era proporzionàl o' censò, sicond nu' meccanìsm (quèll ra' divisiòn re' fascè censitariè in centuriè) ca' rendèv preponderànt o' pesò re' famigliè patriziè.

Il terzò fondamènt politìc ra' repubblìc era o' Senatò, già presènt nellètà ra' monarchià. Costituìt ra 300 membrì, capì re' famigliè patriziè (Patrès) ed ex consòl (Consularès), avevà a' funziòn e' fornìr parerì e indicaziòn a' magistratì, indicaziòn ca' poi divennèr de factò vincolantì. Approvàv inòltr e' decisiòn presè ra e' assembleè popolari.

Storia[càgna | càgna surgente]

Istituziòn repubblicàn e cacciàt dei Re ra Romà (509 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Leggenda[càgna | càgna surgente]

Secònd e' notiziè tramandatèc ra Titò Liviò 'ncoppa fondaziòn ra' Repubblicà, Sestò Tarquiniò, figlie dellultìm Re e' Romà Tarquiniò o' Superbò, violèntò Lucrezià, na' nobildònn romanà (alcùn storìc affermàn in rèaltà ca' fu o' stessò sovràn ad esserè autorè ra' violenzà). Lucrezià, riferènd a' proprià famiglià laccadùt e uccidendòs in seguitò, spinsè e' suoì a vendicàrl e ad trasi' in azionè raccogliènd e' ommn necessarì. a' famiglià e' Lucrezià guìdò quindì na' rivòlt ca' facette fuggìr a' casà realè, a' qualè abbàndonò Romà ppe rifugiàrs in Etrurià. Luciò Tarquiniò Collatinò, maritò e' Lucrezià, e Luciò Giuniò Brutò vinsèr e' eleziòn comm primì duje Consolì, suprèm magistràt ra' Repubblicà, entràmb Capì dellò Statò Romanò.

L leggènd narrà ca' o' sovràn esulè si rivòls primà aglì Etrùsch e' Veiò e Tarquinià, poi a chilli e' Chiusì, governàt ra Porsennà, in entràmb e' casì ppe chiedèr nu' sostègn militàr estèrn e potèr accussì rientràr a Romà. Entràmb e' sue richièst furonò accoltè, ed in entràmb e' casì o' conflìtt ca' ne risùltò a' finè si risòls a favorè e' Romà, sostenùt ra aiutì soprannaturalì, comm a' vocè ca' proclàmò a' vittorià dei romanì guidàt ra Luciò Giuniò Brutò e Publiò Valeriò Publicòl suglì etrùsch e' Veiò e Tarquinià, o ra singòl attì e' valorè dei Romanì, comm chilli e' Oraziò Coclitè, Muziò Scevòl e Clelià, ca' convinsèr Porsènn a levarè lassediò ra Roma. [modificà] Contèst storicò Il significàt storìc ca' sta sott' lelaboraziòn leggendarià ra' fondaziòn ra' repubblìc riguàrd duje aspètt fondamentàl ppe a' storià militàr e sociàl romanà: lemancipaziòn politìc daglì Etrùsch e, soprattuttò, lesìt ro' contràst tra listituziòn monarchìc ed o' cetò dei Patrizì; questultimì, preoccupàt ra e' iniziatìv politìch popolàr sostenùt dai re etrùsch (comè a' rifòrm centuriàt e limposiziòn fiscàl "progressivà"), ca' sembravàn condùrr ad nu' sempe crescènt pesò ra' plebè, si assicuraròn cu a' cacciàt e' Tarquiniò o' Supèrb o' contròll politìc e sociàl attravèrs nu' istitùt oligarchicò.

Il periòd immediatamènt successìv a' cacciàt dei Tarquinì, fu segnàt ra na' crisì militàr ed economìc ppe lUrbè: lespansiòn territoriàl guidàt dai re fu seguìt ra na' controffensìv dei popolì latinì circostantì, deglì Equì e dei Volscì ca' ridimensionaròn e' confìn e' Romà, a' qualè persè pure a' sua egemonià marittimà, ppe'tramente' lemarginaziòn dei cetì plebeì artigiàn e mercantilì, ca' sott' a' monarchià avevàn guidàt a' crescìt economìc ra' cìttà, signifìcò na' regressiòn ad economià agricòl poverà dominàt dai grandì proprietarì.

I primì Consòl assunsèr o' ruolò ro' re cu lecceziòn dellàlt sacerdoziò nelladoraziòn e' Iuppitèr Optimùs Maximùs into grandè tempiò ncopp'o' collè Capitolinò. ppe chillu compìt e' Romanì elessèr nu' Rex sacrorùm o "Re re' cosè sacrè". Finò a' finè ra' Repubblìc laccùs e' volèr dichiaràrs re rimasè na' re' cchiu' gravì in cui potevà incorrèr nu' personaggiò potènt (ancòr into 44 à.C. e' assassìn e' Giuliò Cesarè sostennèr e' avèr agitò ppe prevenìr a' restauraziòn e' na' monarchià esplicita).

e' primì annì ra' Repubblicà =[càgna | càgna surgente]

I primì annì ra' Repubblìc furonò caratterizzàt ra' necessìtà e' stabilizzàr o' nuovò ordinè, difendendòl sia ra nemicì internì, colorò ca' venivàn accusàt e' volèr restauràr o' regimè monarchicò, sia dai nemicì esternì, e ciòè e' popolì vicinì, chè, contànd 'ncoppa debolèzz ro' nuovò regimè, provaròn a recuperàr a' proprià indipendènz dallò Statò romanò.

In cacc modò, a' difesà ro' nuovò ordinè ra chello appenà rovesciatò, ra' repubblìc 'ncoppa monarchià, è nu' movimènt storìc naturalè, ca' a Romà assùns carattèr e' psicòs collettivà, si pure Publiò Valeriò, o' futurò Publicòl ovverò cumpagn ro' popolò, dovètt difendèrs dallaccùs e' volèr farsì re, abbattènd a' dimorà ca' stavà costruènd in cimà o' Velià e promulgànd na' leggè ca' permettèv a tuttì e' cittadìn romanì e' accìrere chiunquè avessè tentàt e' farsì rè.

Il corpò sociàl tuttò era in fermentò: a' settòr cchiu' tradizionalistì, comm chello legatò e' famigliè patriziè, si contrapponèv o' popolò romanò, in nu' movimènt dialettìc pure violentò, ca' fusse emersò cchiu' chiaramènt into decenniò successivò, cu a' primà secessiòn ra' plebè ro' 494 à.C.

È e' chistu periòd lintroduziòn nellordinamènt romanò ra' provocatiò ad populùm, ca' garantìv ognì cittadìn ca' fossè statò condannàt ra nu' magistràt a' penà capitàl e' appellàrs o' popolò ppe trasformàr a' penà inflittaglì, e a' nominà e' duje questòr ra partè ro' popolo.

Dàl puntò e' vistà militarè, aropp' essèrs garantìt lindipendènz dal potènt vicinò etruscò, Romà si trovò a dovèr ristabilìr a' proprià autorìtà lungò e' confìn cu e' Sabinì, ca' sempe cchiu' spessò sconfinavàn cu scorreriè in territoriò romanò (505 à.C. a' battaglià sullAnienè e 504 à.C. a' battàgl int'e' pressì e' Fidenè), e versò sùd, aro' a' colonià e' Pometià fu duramènt punità ppe esserè passàt ra' partè deglì Auruncì.

Ch e' Romanì si sentissèr accerchiatì, o' si desumè dai triònf ca' furonò accordàt ppe vittoriè forsè pure e' modèst dimensionì, ma ancòr cchiu' dallistituziòn ra' figurà ro' dittatorè, caricà ca' ppe a' primà vota fu attribuìt into 501 à.C. a Titò Larciò, in previsiòn e' nu' futurà uerra contrò na' legà e' cìttà latinè.

È in cheste condiziòn ca' si svilùpp chella ca' si potrèbb definìr comm a' "politìc esterà" romanà: o' dividè et imperà, tesà a dividèr o' campò avversariò graziè ad azionì e' convincimènt diplomaticò, ppe arrivàr allò scòntr campàl cu nu' nemicò indebolìt int'a' proprià consistènz numerica.

Nèl 507 à.C. o' Tempiò e' Giovè Ottimò Massimò, ppe secolì simbòl ra' potènz romanà, fu dedicàt o' dio ra nu' dei primì consòl repubblicanì, Marcò Oraziò Pulvillò, quasì ad avocàr o' nuovò statò nu' tempiò volutò e realizzàt daglì ultimì tre re e' Roma.

Espansiòn in Italià (496 à.C. - 275 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Lespansiòn into Lazio[càgna | càgna surgente]

Esecuziòn e' Spuriò Cassiò Vecellinò, consòl ca' conclùs o' Foedùs Cassianùm ppe Romà, into Palàzz Pubblicò, Siena Ròm era rimàst esclùs ra' legà re' cìttà latinè limitrofè, forsè pure in vìrtù dellinfluènz ra' componènt etrùsc ra' cìttà: a' ricèrc e' nuovè terrè coltivabìl e e' vie e' comunicaziòn contrappòs ambress lUrb aglì altrì centrì latinì. Un nuovò equilibriò fu stabilìt cu o' Foedùs Cassianùm (la datà è incertà, ma nun successìv o' 493 à.C.), nu' trattàt e' pacè stipulàt tra Romanì e Latinì, ca' rimasè in vigorè finò o' 338 à.C., conseguènz dellò scòntr tra e' duje partì, conclusòs cu a' battaglià pressò o' lagò Regillò, e' fattò lultìm tentatìv e' Tarquiniò o' Supèrb (e quindì ra' componènt etrùsc ca' a isso facevà riferimentò) e' rientràr nellUrbè. Sebbèn e' Romanì prevalsèr ncopp'o' campò, cu o' trattàt Romà riconoscèv e' cìttà latinè a' lorò autonomià ma si riservàv o' Suprèm Comànd in casò e' guerrà. Lalleànz avevà, percìò, nu' scopò prettamènt difensivò, in vistà re' incombènt minàcc deglì Equì, dei Volscì e deglì Aurunci.

Intànt a' cìttà era teatrò e' violènt conflìtt tra patrìz e plebeì, conflìtt ca' trovàn int'a' richièst dei secònd e' esserè rappresentàt int'e' istituziòn ra' cìttà (istituziòn ca' aropp' a' cadutà ra' monarchià eranò appannaggiò esclusìv dei patrizì) e e' nun esserè ridòtt in schiavìtù, in applicaziòn ro' Nexùm, pecché debitòr a seguìt e' eventì bellicì. In chillu frangènt lUrb riuscì a resistèr e' forzè esternè, sul ritrovànd laccòrd tra e' duje ordinì (il dittatòr Maniò Valeriò Massìm promìs e' rifòrm a uerra conclusà), ca' compàtt into 494 à.C., cu rapidè ed efficàc azionì militàr riusciròn a respingèr e' attàcch dei Sabinì, Equì e Volscì.

A uerra conclusà, poìché e' patrìz nun vuleveno concedèr a' plebeì quantò promessò, soprattùtt a causà ra' forta opposiziòn a chesta rifòrm dellàl cchiu' oltranzìst dei patrizì, guidàt ra Gneò Marciò, conosciùt comm Coriolanò, chisti ppe a' primà vota int'a' storià romanà adottaròn comm formà e' lottà politìc a' secessiò plebìs, ovverò abbandonaròn a' cìttà, ritirandòs ncopp'o' montè Sacrò appenà fori e' murà cittadinè, rifiutandòs e' rispondèr a' chiamàt e' armì dei Consolì.

L primà secessiòn dei plebeì si conclùs quann chisti viderò accòlt alcunè re' lorò richiestè, tra e' qualì a' cchiu' importànt era senzà dubbiò chella dellistituziòn into 494 à.C. ra' figurà ro' tribùn ra' plebè; peràltr o' ricompòrs ra' frattùr tra e' duje ordinì nun comportò o' ristabilìrs ra' concordià interna. L vicènd e' Coriolanò, esiliàt ra Romà a seguìt re' accusè mossègl dai tribunì, condottièr dei Volscì contrò a' sua cìttà natalè fin sott' e' murà cittadinè, vintò sul graziè allintervènt re' femmene romanè (488 à.C.), sia ca' sianò statè realì, o o' fruttò e' na' successìv rielaboraziòn storicà, narràn re' fortì tensiòn intèrn a' cìttà, ed estèrn contrò e' Volscì, contrò cui e' romanì dovettèr combattèr duramentè, in chillu periodo.

Dòp avèr respìnt loffensìv deglì Equì e dei Volscì, e' Romanì si viderò ostacolàt lespansiòn a nòrd ra' riccà e fiorènt cìttà etrùsc e' Veiò, ca' e' contendèv o' dominiò ncopp'o' Teverè. Iniziàt into 477 à.C. (battaglià ro' Cremerà), a' uerra si conclùd into 396 à.C. cu a' distruziòn ra' cìttà etrùsc ad operà e' Furiò Camillò, aropp' nu' assediò e' diecì anni. Pèr approfondirè, vir' a' vocè Cadutà e' Veiò.

A chistu puntò, lespansiòn romanà into Centrò Italià erà, pèrò, nata vota ostacolàt ra' migraziòn e' Celtì e Sanniti.

Egemonià into Mediterraneò (264 à.C. - 129 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Primà uerra punicà e instauraziòn re' provìnc e' Sicilià e Sardegna[càgna | càgna surgente]

Pèr approfondirè, vir' e' vocì Primà uerra punicà, Primà uerra illirìc e Secònd uerra illirica. Terminàt e' guerrè contrò Pirrò e e' coloniè grechè dellItalià meridionalè, Romà avevà ormaì ottenùt o' contròll ra' penisòl italianà, daglì Appennìn settentrionàl finò a' Puglià e a' Calabrià. a' Sardègn e a' Corsìc eranò sott' o' contròll dei Cartaginesì, ca' controllavàn pure a' partè occidentàl ra' Sicilià, ppe'tramente' chella orientàl era sott' o' contròll e' Siracusa.

Fìn a chistu mument Romà e Cartagìn nun eranò maje venutè a scontrarsì, soprattùtt pecché differènt eranò e' interèss ca' muovevàn e' rispettìv politìch espansivè; ciò nonostànt avevàn già ra tiemp sentìt lesigènz e' regolàr e' recipròc rappòrt cu dei trattatì, ca' definivàn e' rispettìv zonè e' influenza.

Quèst statò e' cosè cambìò quann Romà, padròn ra' penisòl italicà, inizìò a pensàr e' estendèr a' sua influènz pure 'ncoppa Sicilià, ca' rappresentàv o' principàl e cchiu' vicinò "granaiò" ra cui Romà si potevà approvvigionàr ppe e' sue crescènt esigenze.

Loccasiòn e' intervenìr neglì affarì siciliàn fu datà a' Romanì ra' richièst e' aiutò fattà dai Mamertinì, ca' governavàn su Messìn e ca' eranò postì sott' assediò dai siracusanì. e' Cartaginès interpretaròn chistu intervènt comm na' violaziòn dei trattàt esistènt e dichiararòn uerra a Romà, dandò iniziò a' Primà uerra punicà.

L uerra si protràss ppe circà ventannì, dal 264 à.C. o' 241 à.C., e fu combattùt principalmènt ncopp'o' mar aro' si decisè cu a' battaglià re' Isolè Egadì cu a' vittorià dei Romanì.

Al termìn ra' primà uerra punicà a' Repubblìc avevà raggiùnt na' estensiòn territoriàl quasì raddoppiàt cu a' creaziòn ra' provincià e' Sicilià formàt dai territòr ex cartaginès ppe'tramente' Siracusà, nata vota formalmènt liberà, era diventàt nu' alleàt affidabilè. Approfittànd ra' rivòlt dei mercenarì, dettà pure uerra mercenarià, ca' squàssò o' territoriò metropolitàn e' Cartagìn ppe tre annì, Romà into 238 à.C. si approprìò re' isolè e' Sardègn e Corsìc senzà ca' e' punicì potessèr reagire. Dòp a' primà uerra punicà si ebberò altrì succèss romanì, nellAdriatìc e in Italià settentrionalè. Romà into 228 à.C. sconfìss e' piratì illirìc ra' reginà Teutà ca' infestavàn e' acquè ro' vascio Adriaticò, sottoponènd lIllirià a tribùt e cominciànd a' penetraziòn in chillu territoriò, contrastàt a cchiu' ripresè, into corsò dei successìv duje secolì, ra e' popolaziòn dalmàt dellinternò; cacc annò cchiu' tardì, aropp' avèr fermàt unàltr invasiòn celtìc (quèll deglì Insùbr proveniènt dallattuàl Lombardià) int'a' battaglià e' Talamòn (225 à.C.), e' legiòn passaròn alloffensìv int'a' pianùr padanà, riportànd na' grandè vittorià int'a' battaglià e' Clastidiùm (222 à.C.), ca' fu seguìt ra' deduziòn re' coloniè e' Piacènz e Cremonà.

Secònd uerra punicà e sottomissiòn ra' Gallià Cisalpinà[càgna | càgna surgente]

Anch chistu episodiò diedè forzà alliniziatìv e' Amilcarè, generàl cartaginesè, ppe conquistàr territòr in Spagnà, aro' giacimènt e' mineràl pregiàt potevàn risollevàr e' esaùst finànz cartaginesì.

D chisti territorì, aropp' a' politìc e' rafforzamènt effettuàt dal generò e' Amilcarè, Asdrubalè, mossè Annibàl ppe condùrr a' sua uerra in Italià. into 218 à.C. aropp' avèr espugnàt e scassato Saguntò, cìttà alleàt a Romà, Annibàl intraprès a' sua famosà marcià attravèrs a' Provènz e e' Alpì scatenànd a' Secònd uerra punica.

Quèst guerrà, ca' si protràss ppe oltrè ventànn dal 219 à.C. o' 202 à.C., può a buòn dirìtt esserè consideràt na' speciè e' "guèrr mondialè". Fu combattùt principalmènt int'e' territòr dellItalià meridionàl ma vidè pesantemènt coinvòlt pure a' Spagnà e o' territoriò metropolitàn e' Cartaginè. Inòltr vennèr coinvòlt e' diplomaziè e' quasì tuttò o' Mar Mediterraneò ra' Numidià e' Sifacè e Massinìss finò e' dinastiè ca' reggevàn lEgittò, a' Sirià, e' varì staterèll dellAnatolià, a' Grecià e a' Macedonià e' Filìpp V.

Questultìm re, cu o' suo comportamentò, diedè poi a' Romanì a' basè diplomatìc ppe iniziàr e' Guerrè macedonichè. Infàtt Filippò, resò audacè ra' sconfìtt romanà a Cannè si era alleàt into 215 à.C. cu Annibalè, cu lintenziòn e' procuràr nu' sboccò ncopp'o' mar Adriatìc o' suo regnò. Filìpp fu contrastàt dallaziòn ro' consòl romanò Marcò Valeriò Levinò, ca' riùscì a contenèrn laziòn graziè soprattùtt ad nu' sistèm e' alleànz cu e' nemicì ro' re macedonè. a' guerrà, ca' nun raggiùns maje lintensìtà e' chella ca' si stavà combattènd in Italià, termìnò into 205 à.C. (quìnd 3 annì primà ra' conclusiòn ra' secònd uerra punicà) cu a' pacè e' Fenicè cu a' qualè Filìpp ottènn nu' sboccò sullAdriaticò.

L secònd uerra punicà, aropp' e' primì succèss e' Annibàl o' Trebbià, o' Trasimèn e a Cannè si trascìnò ppe annì in battagliè, maje decisivè, ppe a' conquìst e' cìttà dellItalià meridionàl qualì Capuà, Cumà, Tarantò, Locrì Epizefìr ripetutamènt conquistàt e perdùt dal generàl cartaginesè. Laziòn deglì Scipiòn in Spagnà riùscì a toglièr o' contròll punicò lintèr penisolà; contestualmènt e' gravì divergènz politìch intèrn fra laristocrazià a' classè mercantìl cartaginès crearòn lincapacìtà punicà e' purtà aiutò ad Annibàl in Italià.

All finè, sfidànd o' stessò Senatò romanò, Publiò Corneliò Scipiòn Africàn in qualìtà e' proconsòl ra' Sicilià organìzzò e portò a' uerra sott' e' murà e' Cartagìn e aropp' duje annì e' combattimènt riùscì a sconfiggèr Annibalè, rientràt in patrià, int'a' celèbr battaglià e' Zamà (202 à.C.) ca' posè finè a' guerrà, misè finè o' predominiò nun sul commerciàl dei cartaginès e posè Romà in condiziòn economìch e e' prestigiò talì ra consentìrl in pochì decènn e' diventàr "padronà" dei territòr bagnàt dal Mediterraneò.

In Italià settentrionalè, intantò, Romà era chiamàt a risolvèr na' vota ppe tuttè o' problèm celticò. e' Celtì o Gallì, ca' si eranò sollevàt contrò Romà durànt a' secònd uerra punicà, nun avevàn infàtt depòst e' armì neppùr aropp' a' sconfìtt e' Zamà. quann into 200 à.C. e' Gallì in rivòlt si impadroniròn ra' colonià e' Piacènz e minacciaròn Cremonà, Romà decisè e' intervenìr in forzè. into 196 à.C. Scipiòn Nasicà vinsè e' Insubrì, into 191 à.C. furonò piegàt e' Boì, ca' controllavàn na' vastà zonà tra Piacènz e Riminì. Superàt o' fiumè Po, a' penetraziòn romanà prosegùì pacificamentè: e' popolaziòn localì, Cenomàn e Venetì, si reserò contò ca' Romà era lunìc in gradò e' proteggèrl daglì assàlt re' altrè trìbù confinantì. Attòrn o' 191 à.C. a' Gallià Cisalpìn vennè definitivamènt ocuupatà. into 177 à.C. vennè sottomèss pure lIstrià. into 175 à.C., infinè, vennèr soggiogàt pure e' Ligurì Cisalpini.

Espansiòn in Grecià, Africà cartaginesè, Spagnà e Asià Minorè[càgna | càgna surgente]

Pèr approfondirè, vir' e' vocì Guerrè macedonichè, uerra contrò Antiòc III e legà etolicà, Terzà uerra punicà e Guerrè celtibere. Sconfìtt Cartaginè, Filìpp e a' Macedonià eranò divenùt o' nemicò principàl ra' nova potènz romanà, ca' guardàv cu sospètt o' re macedòn ca' into 203 à.C. si era alleàt cu o' re e' Sirià Antiòc III. o' pretèst ppe a' secònd uerra macedòn fu a' richièst daiùt rivòlt a' Romanì ra Attalò e e' Rodiesì, alleatìs ppe contrastàr e' mirè egemonìch dei Macedòn e dei Sirianì; into 200 à.C. Romà invìò nu' ultimatùm a Filippò, ca' o' respinsè. Romà, ca' era uscità assaie provàt ra' uerra contrò Cartaginè, nun era pèrò in gradò e' fronteggiàr ra solà o' nuovè front e' guerrà, ppe cui cercò e' procuràrs deglì alleatì, cu scarsì risultatì, tra e' nemicì grecì ro' re macedonè. aropp' alcunè battagliè, si giunsè o' o' 197 à.C. quann e' Romanì guidàt ra Titò Quinziò Flaminìn si scontraròn contrò e' Macedòn int'a' battaglià e' Cinocefàl aro' Filìpp fu duramènt sconfìtt e costrètt ad accettàr e' pesànt condiziòn e' pacè impòst dai Romanì. into 196 à.C. Flaminìn proclàmò a' libèrtà ra' Grecià e into 194 à.C. lascìò a' Grecià insièm e' legionì, int'a' convinziòn ca' a' regiòn avessè trovàt nu' suo equilibriò. Ma o' nuovò statùs quo impòst dai Romanì fu miso a' provà quantò a' Legà Etolicà, già alleàt dei romanì durànt a' secònd uerra macedonicà, a causà re' pesànt condiziòn e' pacè impòst a tuttà a' Grecià dai romanì, richiès laiùt e' Antiòc III o' Grandè, ppe liberàr lEllàd ra' tirannià romanà. Fu liniziò ra' uerra siriacà, ca' si combàtté tra o' 191 e o' 188 à.C. e ca' vidè a' vittorià romanà. comm conseguènz tuttì e' territòr anatolìc ad ovèst ro' fiumè Taurò entraròn a far partè dellimpèr romanò. a' regiòn nun era pèrò nata vota statà pacificàt ro' tuttò; o' figlie e successòr e' Filippò, Perseò, infàtt avevà riprès ad attuàr na' politìc espansionistìc macedòn a' dannì e' alcunè trìbù balcanìch amichè o alleàt e' Romà; scoppìò accussì into 171 à.C. a' Terzà uerra macedonè. Inizialmènt a' Repubblìc tergivèrsò e si mostrò pocò risolutà; sul into 168 à.C. e' Romanì sferraròn nu' attàcc in forzè sott' a' guidà ro' consòl Luciò Emiliò Paolò, ca' àffrontò e sconfìss a' falàng macedòn e' Perseò int'a' battaglià e' Pidnà. aropp' a' sconfittà, o' sovranò, tentàt invanò a' fugà, si consègnò o' nemicò, ppe'tramente' a' Macedonià fu divisà in quàttr repubbliche.

Intànt Cartaginè, aropp' a' sconfìtt e' Annibalè, avevà dovutò cederè a' Romanì e' redditiziè conquìst in Spagnà, stavà pagànd pesànt indennìtà (200 talènt dargènt annuì ppe 50 annì) ed era statà purè costrètt a prestàr nu' contingènt e' forzè e' Romà int'e' guerrè contrò Antiòc III, Filìpp V e Perseò. a' relatìv decadènz dellò Statò cartaginès era mitigatà, tuttavià, ra' riprès ro' commerciò, in cui e' cartaginès eranò maestrì, inòltr nu' nuovò impùls era statò datò allagricoltùr ed in particolàr e' coltivaziòn e' ulivò e vitè. Talè riprès allàrmò Romà, in cui era presènt nu' partìt ca' propugnàv a' complèt distruziòn ra' rivalè africanà: tra e' fautòr e' na' nova uerra contrò Cartagìn ce steva Catonè o' Censorè, ca' terminàv tuttì e' suoì discòrs cu a' famosissìm frasè "Ceterùm censeò Carthàg delènd èst" (Cartagìn devè esserè distruttà). o' pretèst ca' portò a' Terzà uerra punicà, fu datò a' Romanì ra Massinissà, ca' ra tiemp stavà aumentànd a' proprià sferà e' influènz a dannò e' Cartaginè. ppe duje vote' Cartagìn chiesè lintervènt dei Romanì ppe fermàr e' azionì dellò scomòd vicinò, ma in entràmb e' occasiòn Romà decisè semplicemènt e' nun intervenirè. into 150 à.C. Cartagìn decisè e' reagìr a' continuì attàcch dei numidì, ben sapènd e' contravvenìr e' condiziòn e' pacè impòst dai Romanì. Infàtt chesta azionè fu pigliata a pretèst dai Romanì ppe dichiaràr uerra a Cartagìn lànn successivò. a' uerra ca' dùrò tre annì, dal 149 à.C. o' 146 à.C., fu combattùt ncopp'o' suolò africàn e si conclùs cu a' definitìv sconfìtt dei cartaginesì. Cartagìn fu completamènt rasà o' suolò e su chistu fu sparsò o' salè in modò ca' nun vi potèss cchiu' crescèr niente.

Sèmpr into 150 à.C. era spuntàt in Macedonià nu' certò Andriscò, ca' affermànd e' esserè figlie e' Perseò e e' volèr ricostruìr o' regnò macedonè, avevà radunàt attòrn a sé nu' esercitò. aropp' deglì iniziàl successì, Andrìsc fu battùt dal consòl Quintò Ceciliò Metèll into 148 à.C. e costrètt a riparàr in Tracià. into 146 à.C. a' Macedonià divènn na' provincià romanà, ca' includèv pure Epirò e Tessaglia.

Dòp ave' costrètt a' resà definitìv cartaginès e macedonì, Romà decisè e' risolvèr na' vota ppe tuttè pure a' questiòn spagnolà, ca' si trascinàv ra divèrs decennì, ovverò ra quann into 197 à.C., aropp' a' Secònd uerra punicà, e' Romanì avevàn suddivìs o' territoriò in duje provincè, a' Spagnà citeriòr (Hispanià Citeriòr) e a' Spagnà ulteriòr (Hispanià Ulteriòr), cu capitalì, rispettivamentè, Tarragòn e Cordovà. o' malgovèrn sfrenàt e o' spietàt sfruttamènt provocaròn na' violènt rivòlt ca' si estesè pure e' popolaziòn confinànt dei Lusitàn e dei Celtibèr e chè, aropp' esitì altèrn e battagliè cruènt cu costì enormì in ommn e denarò, vennè infinè risòlt cu luccisiòn ro' capò dei Lusitàn Viriàt (139 à.C.) e cu a' pigliata ppe famm' ra' roccafòrt dei Celtiberì, Numanzià, into 133. a.C.

Circostànz assaì stranè portaronò, invecè, into 133 à.C. allannessiòn ro' regnò e' Pergamò, ca' fu poi into 129 à.C. ridòtt a provincià (i Romanì a' chiamaròn provincià dAsià. o' re Attalò III avevà lassato in eredìtà o' propeto regnò a Romà, ma occorsèr tre annì primà ca' e' Romanì potessèr dominàr direttamènt chillu territoriò, datò ca' sott' a' guidà e' nu' certò Aristonìc era scoppiàt na' violènt insurreziòn popolarè, domatà a faticà. Romà potevà ormaì consideràrs a' potènz egemòn into Mediterraneo. Quàlch annò cchiu' tardì, into 121 à.C., vennèr postè e' basì pure ppe a' futurà espansiòn int'a' Gallià Transalpinà, cu a' riduziòn a provincià ra' Gallià Narbonèns (lattuàl Provenza).

Rivoluziòn romanà e cadutà ra' Repubblìc (133-31 a.C.)[càgna | càgna surgente]

e' rifòrm dei Gràcch (133 à.C. – 121 à.C.)[càgna | càgna surgente]

Il periòd ca' va ra e' agitaziòn gracchiàn a' dominaziòn e' Publiò Corneliò Sillà, sègnò liniziò ra' crisì chè, quasì nu' secolò dopò, portò a' repubblìc aristocratìc o' tracòll definitivò. o' storìc Ronàld Symè ha chiammat o' periòd e' passaggiò ra' Repubblìc o' principàt augusteò "rivoluziòn L'espansioneromana".

Lespansiòn accussì grandè e repentìn into bacinò ro' Mediterraneò avevà, infattì, costrètt a' Repubblìc ad affrontàr problèm enormì e e' variò generè: e' istituziòn romanè eranò finò ad allorà concepìt ppe amministràr nu' piccirillo statò; mo' e' provincè[12] si stendevàn dallIberià, allAfricà, a' Grecià, allAsià Minorè.

A partìr ra' rifòrm agrarià propòst dal tribùn ra' plebè Tiberiò Semproniò Graccò into 133 à.C., e' convulsiòn politìch divennèr sempe cchiu' gravì, producènd na' seriè e' dittaturè, guerrè civilì e temporaneè treguè armatè into corsò ro' secolò successivò. Gl intènt e' Tiberiò eranò sostanzialmènt conservatorì. Preoccupàt ra' penurià e' ommn ca' avevà notatò in variè partì dItalià e ra' povèrtà e' moltì e convìnt ca' in cheste condiziòn fusse statò impossibìl mantenèr lordinamènt sociàl ca' era lossatùr dellesercitò, eglì si proponevà, mediànt nuovè distribuziòn e' terrè, stabilìt ra nu' collegiò ca' e' assegnàv sicond nu' principiò quantitativò, concedènd chelle in eccèss a' cittadìn menò abbientì, e' dar nuovò vigorè o' cetò dei piccòl proprietàr agricolì, ca' si trovàv in gravè difficòltà a causà ra na' partè ro' "prelievò" dovutò e' continuè guerrè, dallàltr ra' pressiòn dei grandì proprietarì, ca' estendevàn e' lorò dominì attravèrs leviziòn dei colonì debitòr o lacquìst dei lorò fondì. e' continuè guerrè in patrià e allesterò, infattì, avevàn ra na' partè costrètt e' piccòl proprietàr terrièr ad abbandonàr ppe lunghì annì e' proprì poderì ppe prestàr serviziò int'e' legionì, dallàltr avevàn finitò ppe rifornìr Romà (graziè a' sacchègg e e' conquistè) e' na' quantìtà enormè e' mercì a buòn mercatò e e' schiavì, e' qualì venivàn usualmènt impiegàt int'e' aziènd agricòl dei patrìz romanì, cu ripercussiòn tremènd into tessùt sociàl romanò, datò ca' a' peccerella propriètà terrièr nun era in gradò e' competèr cu e' latifònd schiavistìc (chè producevàn praticamènt a costò zerò). Tuttè chelle famigliè chè, a causà dei debitì, eranò statè costrètt a lasciàr e' campagnè, si rifugiaròn a Romà, aro' diedèr vità o' cosiddètt sottoproletariàt urbanò: na' massà e' perzone ca' nun avevàn nu' lavorò, na' casà e e' ca' sfamarsì, cu inevitabìl e pericolòs tensiòn sociali. Laristocrazià senatorià, arroccandòs in na' migliòr difesà dei proprì interèss particolarì, ostàcolò inizialmènt Tiberiò, corrompènd nu' altrò tribùn ra' plebè, Ottaviò, ca' tuttavià vennè dichiaràt decadùt ra' caricà dallò stessò Tiberiò, ca' o' accùsò e' avèr agitò contrò e' interèss ra' plebe.

Pèr superàr lopposiziòn ro' collèg tribunò, attuàt mediànt o' vetò e' sue propòst e' riformà, Tiberiò, contrariamènt aglì usi tradizionalì, si presèntò into 132 à.C. e' eleziòn ppe esserè ri-elètt o' tribunàt e potèr completàr e' sue riformè. A chistu puntò, temènd unulteriòr derivà in sensò popolàr ro' govèrn ra' Repubblicà, durànt e' convùls fasì antecedènt e' eleziòn dei tribùn ra' plebè, na' bandà e' senatorì, guidàt ra Scipiòn Nasicà, attàccò Tiberiò o' Campidogliò causandòn a' mortè, assièm a trecènt suoì seguacì.

Ott annì dopò, Caiò Semproniò Graccò, elettò tribùn ra' plebè dellànn 123 à.C., riprès laziòn politìc ro' fratellò, spingendòl su posiziòn sempe cchiu' popolàr ed anti-nobiliarì, cercànd e' procuràrs o' favorè, oltrè ca' dei proletarì, pure dei "socì" italìc (emarginàt politicamènt ra e' conquistè) e ra' classè equestre.

Còm o' fratellò, sempe contrò e' consuetudinì, pure Gaiò si presèntò lànn successìv ppe concorrèr alleleziòn o' tribunatò, caricà a' qualè fu elettò, rendendòs promotòr e' na' forta battaglià politìc e' opposiziòn a' classè senatoriale. Nèl 121 à.C. nun riùscì pèrò a farsì eleggèr ppe a' terzà vota o' tribunatò, ed ad impedìr accussì a' politìc e' restauraziòn dei privilèg senatoriàl operàt ra' nova classè politicà. ppe oppòrs a chistu nuovò corsò, Gaiò nun esìtò ad operàr comm "agitatòr politicò" esternamènt e' istituziòn pubblichè, cosà chesta ca' a' finè e' valsè a' messà in accusà comm nemicò ra' repubblica. Abbandonàt dai moltì dei suoì sostenitorì, si facette accìrere ra nu' suo servò ncopp'o' Gianicolo.

Gaiò Mariò (134 à.C. – 100 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Nègl annì successìv a' politìc romanà fu caratterizzàt sempe cchiu' dal radicalizzàrs ra' lottà tra o' partìt deglì ottimàt e chello dei popolarì. In chistu contèst irrùpp int'a' storià romanà nu' homò novùs, cittadìn romanò proveniènt pèrò ra' provincià: Gaiò Mario.

Mariò, aropp' essèrs distìnt ppe e' sue capacìtà militàr in Spagnà, rièntrò a Romà cu lintènt e' costruìrs na' proprià carrièr politicà, o' accussì ritt cursùs honorùm, ca' o' portàss o' consolatò. Riùscì ad ottenèr e' carìch e' questorè, tribùn ra' plebè e pretore.

Dòp avèr condòtt cu succèss na' campàgn militàr int'a' Spagnà Ulteriorè, tornò a Romà, aro' sposò Giulià, sorèll e' Aurelià, madrè e' Gaiò Giuliò Cesarè. into 109 à.C. pàrtì ppe lAfrìc comm legatò e' Quintò Ceciliò Metellò, a cui o' Senatò avevà affidàt a' uerra contrò Giugurtà, nun giudicànd soddisfacènt landamènt e' questa.

Nèl 108 Mariò tornò a Romà ppe concorrèr o' consolatò, o' qualè fu elettò into 107 à.C. pure graziè e' accusè e' incapacìtà militàr ca' rivòls a' patrizì, Metèll in primìs. comm consòl riùscì a farsì affidàr a' conduziòn ra' uerra contrò Giugurtà, ca' sconfìss into 105 à.C. Romà occùpò accussì a' Numidia.

Mèntr Mariò portàv vittoriosamènt a termìn a' uerra in Africà, Romà stavà subènd pesànt sconfìtt ra partè re' trìbù germanìch dei Cimbrì e dei Teutonì. into 107 à.C. lesercìt e' Luciò Cassiò Longìn fu sconfittò, e o' stessò generàl uccisò in battaglià, int'a' Gallià Narbonensè. Ma fu a' tremènd sconfìtt ro' 105 à.C. ad Aurasiò, aro' periròn circà 120 000 romanì tra soldàt ed ausiliarì, ca' gèttò e' romanì into panicò.

In chistu climà e' paurà Mariò, vistò comm unicò generàl in gradò e' organizzàr lesercìt contrò e' germanì, vennè elettò consòl ppe ben cinquè vote' consecutivè, dal 104 o' 100 à.C., finò a ca' a' minaccià dellinvasiòn germanìc nun fu sventàt cu e' vittoriè ad Aquaè Sextiaè e a Vercellì. Contrò Teutòn e Cimbrì Mariò utilìzzò o' nuovò, formidabìl esercìt natò ra' sua rifòrm avviàt into 107 à.C. A differènz e' chello precedentè, formàt ra cittadini-contadìn ansiòs e' tornàr a' proprì campì na' vota finitè e' campàgn bellichè, chistu era nu' esercìt stanziàl e permanènt e' volontàr arruolàt cu fermà quasì ventennalè, ovverò nu' esercìt e' professionìst attràtt nun sul dal salariò, ma pure dal miraggiò ro' bottìn e ra' promèss e' na' terrà a' finè ro' serviziò. e' proletàr ed e' nullatenènt vi si arruolaròn in massà. nun era tantu nu' esercìt e' cittadìn motivàt dal sensò ro' doverè, ma piuttòst e' militàr legatì dallò spirìt e' corpò e ra' fedèltà o' capò.

In tuttò chistu periodò, sia contrò Giugùrt ca' contrò e' Germanì, Mariò ebbè comm legatò nu' giovàn nobilè, e' cui apprezzàv e' capacìtà militarì: Luciò Corneliò Silla.

uerra sociàl (91 à.C.-88 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Gìà dal tiemp dei Gràcch a Romà si avanzavàn propòst destensiòn dei dirìtt e' cittadinànz pure ad altrì popolì italìc finò ad allorà federatì, ma e' tentatìv nun ebberò successò. a' sperànz deglì alleàt italìc era ca' a Romà prevalèss o' partìt e' colorò ca' vuleveno concedèr aglì alleàt italìc a' cittadinànz romanà.

M quann into 91 à.C. o' tribùn Marcò Liviò Drusò, ca' stavà preparànd na' propòst e' leggè ppe concedèr a' cittadinànz aglì alleàt fu uccisò, a' cchiu' appàrv chiarò ca' Romà nun avrèbb concèss spontaneamènt a' cittadinanzà. Fu liniziò ra' uerra ca' dal 91 à.C. àll88 à.C. vidè combattèrs e' esercìt romanì e chilli italicì.

Gl ultimì a cederè e' armì a' Romanì, capeggiàt tra e' altrì ra Sillà e Gneò Pompeò Strabonè, pate ro' futurò Pompeò Magnò, furonò e' Sannitì. a' finè ra' guerrà, pèrò, e' italìc ra' penisolà, nonostànt a' sconfittà, riusciròn a ottenèr lagognàt cittadinànz romana.

Dittatùr e' Sillà (88 à.C.-78 a.C.)[càgna | càgna surgente]

In Senatò o' scòntr politìc tra e' duje faziòn avversè, chella deglì ottimàt ca' avevà trovàt o' suo "campiòn militarè" into nobilè Luciò Corneliò Sillà, e chella dei mariàn guidàt dal generàl ed "uomò nuovò" Gaiò Mariò, si stavà sempe cchiu' radicalizzandò, nun trovànd e' duje faziòn cchiu' alcùn terrèn e' concordià comunè suglì elemènt fondànt dellò Statò, comm a' cittadinanzà, a' suddivisiòn re' sempe maggiòr ricchèzz ca' affluivàn a Romà e o' contròll dellesercitò, ca' si stavà trasformànd ra esercìt cittadìn in esercìt e' professionisti.

Quèst tensionè, finò a ca' Gaiò Mariò rimasè in vità, si risòls sempe int'a' lottà ppe lottenimènt ro' consolàt ppe e' candidàt ra' proprià partè politicà. Mortò Mariò, e trovandòs Quintò Sertoriò in Spagnà, forsè lunìc tra e' mariàn ca' potèss contrastàr militarmènt Sillà, Publiò Corneliò, o' ritòrn ra' vittoriòs uerra in orientè, ritènn e' potèr forzàr a' manò e cu lesercìt in armì si marcìò contrò Romà nèll82 à.C. Quì, a puort Collinà, fu sconfìtt ra Sillà ca' ottènn quindì a' vittorià decisìv int'a' uerra civilè contrò e' mariani.

Pèr consolidàr a' sua vittorià Sillà si facette eleggèr dittatòr a vità e inizìò na' vastà e sistematìc persecuziòn int'e' confrònt dei rappresentànt ra' partè avvèrs (le listè e' proscriziòn sillanè) ra cui o' giovàn Giuliò Cesarè, nipotè e' Gaiò Mariò, riùscì a stentò a sottrarsi.

Fìn a ca' mòrì, into 78 à.C., lunìc serià opposiziòn ca' continùò ad esserè condòtt contrò Sillà, fu chella condòtt ra Sertoriò ra' Spagna.

Guerrè mitridatìch (88 à.C.-63 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Mèntr Romà era percòrs ra gravì sconvolgimènt sociàl nellAsià Minorè si affaccìò na' nova minaccià, rappresentàt dal re ro' Pontò Mitridàt VI, ca' ppe oltrè nu' trentenniò contràstò e' mirè espansionistìch romanè in chella partè e' Mediterraneò, costringènd e' Romanì a combattèr ben tre guerrè in Asià Minore.

Lesìt dellultimà, condòtt ra Pompeò, fu fatalè o' re asiaticò, ca' sconfìtt into 63 à.C., si suicìdò. e' Romanì dal cantò lorò portaròn e' confìn e' Romà nata vota cchiu' ad orientè, creànd e' provìnc ra' Bitinià e Pontò, ra' Cilicià (strappàt ra Pompeò, insièm allisòl e' Cretà, a' piratì) e ra' Sirià, e ponènd e' basì ppe e' successìv campàgn militàr orientali.

Rivòlt e' Spartàc (73 à.C.-71 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Lagricoltùr su vastà scalà int'a' penisòl italiàn era cominciàt a dipendèr sempe e' cchiu' dallò sfruttamènt deglì schiàv int'e' grandì propriètà terrièr (latifundià). e' brutàl condiziòn in cui e' schiàv venivàn tenutì fu spessò causà e' ferocì e pericolòs rivoltè, ca' già int'e' decènn precedènt a' rivòlt e' Spartàc avevàn causàt divèrs problèm a' Romanì, soprattùtt in Sicilià (guèrr servili).

Spartàc era nu' schiàv ra' Tracià, e vennè addestràt comm gladiatorè. into 73 à.C., assièm ad alcunì compagnì, si ribèllò a Capuà e fùggì versò o' Vesuviò. o' nummero e' ribèll crebbè rapidamènt finò a 70.000, compòst principalmènt e' schiàv tracì, gallì e germanicì. Inizialmentè, Spartàc e o' suo sicond in comànd Crixùs riusciròn a sconfiggèr divèrs legiòn inviàt contrò e' lorò. na' vota ca' vennè stabilìt nu' comànd unificàt sott' Marcò Liciniò Crassò, ca' avevà si legionì, a' ribelliòn vennè schiacciàt into 71 à.C. Circà diecimìl schiàv fuggiròn dal campò e' battaglià.

Gl schiàv in fugà vennèr intercettàt ra Pompeò, aiutàt dai piratì chè, inizialmentè, avevàn promèss lorò e' trasportàrl versò a' Sicilià salvò poi tradirlì, presumibilmènt in basè ad nu' accòrd cu Romà, ca' stavà ritornànd ra' Spagnà, e 6.000 vennèr crocifìss lungò a' Via Appià, ra Capuà a Romà. pure si Crassò svolsè gràn partè ra' lottà contrò e' ribellì, Pompeò reclàmò a' vittorià. chesta divènn na' fontè e' tensiòn tra e' duje uominì. Graziè allappoggiò dei lorò esercitì, Pompeò e Crassò, ristabilìt lordìn in Spagnà e in Italià, si fecerò eleggèr o' consolàt e into 70 à.C. abrogaròn a' costituziòn sillanà, ra' qualè eranò statì diecì annì primà fautòr convintì.

In ultimà analisì, na' vota ca' e' Romanì trovaròn a' giustà guidà, e' ribèll vennèr sconfìtt rapidamentè. chistu nun togliè nullà e' conquìst e' Spartacò, ca' fu in gradò e' unirè na' bandà e' schiàv in na' forzà combattènt in gradò e' sconfiggèr divèrs legionì. Lintèr incidènt mostrò a' debolèzz ro' Senatò e ro' regimè ra' tardà Repubblìc romana. [modificà] a' congiùr e' Catilìn (62 a.C.)

Nèl 62 à.C., aropp' essèrgl statò cchiu' vote' vietàt e' diventàr consolè, Luciò Sergiò Catilìn decisè e' ordirè na' congiùr contrò o' Statò Romanò. Ma o' consòl in caricà, Marcò Tulliò Ciceròn riùscì a sventàr a' congiùr e a ripristinàr (anchè si ppe pocò tempò) lordìn a Roma.

Finè ra' Repubblìc (66 à.C.-27 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Pèr approfondirè, vir' e' vocì Conquìst ra' Gallià, uerra civilè tra Cesarè e Pompeò e uerra civilè tra Ottaviàn e Marcò Antoniò. Il munno romanò si avviàv a divenìr troppò vastò e complèss ppe e' istituziòn ra' Repubblicà; a' debolèzz e' cheste ultimè, ed in particolàr ro' senatò (e ra' classè aristocratìc ra essò rappresentatà) divènn già evidènt int'e' circostànz ro' primò triumviratò, nu' accòrd informàl cu cui e' tre cchiu' potènt ommn e' Romà, Cesarè, Crassò e Pompeò, si spartivàn e' sferè dinfluènz e si garantivàn recipròc appoggiò. Dei trè, a' figurà e' Cesarè era a' cchiu' emblematìc dei nuovì rappòrt e' poterè ca' stavàn emergendò: nipotè e' Mariò, eglì avevà pure ppe chistu aderìt sin ra giovàn a' faziòn dei popularès e costrùì o' suo poterè cu e' conquìst militàr ed o' rappòrt e' fedèltà personàl ca' o' legavà o' suo esercitò. Fu ppe chistu ca' quandò, aropp' a' mortè e' Crassò (53 à.C.), e' ambiziòn personàl e' Cesarè e Pompeò si scontraronò, o' senatò prefèrì schieràrs cu questultimò, ca' si mostràv cchiu' vicinò aglì optimatès, e garantìv nu' cchiu' forta atteggiamènt e' rispètt versò e' privilèg senatoriàl (pèr quantò nun sfuggìss a' cchiu' attentì, comm Ciceronè, ca' qualunquè dei duje contendènt avessè prevàls o' poterè ro' senatò fusse statò irrimediabilmènt compromessò).

L scontrò, sempe latentè, si mantènn sempe entrò e' limitì re' tradizionàl formè e' govèrn ro' poterè romanò, finò o' 49 à.C., quann o' senatò intìmò a Cesarè e' rimettèr o' suo comànd re' legiòn ca' avevà condòtt a' conquìst ra' Gallià, e e' tornàr a Romà ra privàt cittadinò. o' 10 gennaiò abbandonànd e' ultimì dubbì, (Aleà iactà èst), Cesarè attravèrsò cu e' sue truppè o' Rubicòn dandò iniziò a' uerra civilè contrò a' faziòn oppostà.

L uerra civilè fu combattùt vittoriosamènt ra Cesarè su tre frontì: o' front grecò, aro' Cesarè sconfìss Pompeò int'a' battaglià e' Farsalò, o' front africanò, aro' Cesarè riuscì ad ave' a' megliò suglì Optimatès guidàt ra Catonè o' giovàn cu a' decisìv battaglià e' Uticà, ed o' front spagnolò, aro' a' battaglià decisìv avvènn a Mundà sullesercìt nemicò guidàt dai figlì e' Pompeò, Gneò e Sesto.

Cesarè, avutà a' megliò 'ncoppa faziòn avversà, assùns o' titolò e' dictatòr, assommànd a si moltì poterì e prerogativè, quasì nu' preludiò ra' figurà dellimperatorè, ca' pèrò eglì nun assumèrà maì, uccisò e' idi e' marzò into 44 à.C. L mortè ro' dittatorè, contrariamènt e' dichiaràt intenziòn dei congiuratì, nun portò a' restauraziòn ra' Repubblicà, ma ad nuovò periòd e' scòntr e e' guerrè civilì. chesta vota pèrò e' duje contendentì, Augùst e Marcò Antoniò, nun eranò e' campiòn e' duje faziòn tra e' lorò rivalì, ma rappresentànt e' duje gruppì e' poterè ca' combattevàn ppe o' predominiò 'ncoppa partè avversà, senzà ave' alcunà velleìtà e' restauràr a' Repubblicà, ca' comm istituziòn storìc risultàv oramaì superatà. L uerra civilè tra Ottaviàn e Marcò Antoniò termìnò cu a' Battaglià e' Aziò into 31 à.C., cu a' qualè o' futurò Cesarè Augùst sconfìss o' rivalè Marcò Antoniò, dandò iniziò, si nun int'e' formè sicuramènt int'e' fattì, o' periòd imperiàl ra' storià romanà. Augùst mantènn in vità (formalmentè) a' Repubblicà, e' fattò trasformandòl in na' monarchià, pur nellapparènz ro' Principatò. Ufficialmènt ebbè finè aropp' o' 235 d.C. In particolarè, into 284, limperatòr Dioclezianò, inizìò na' nova fasè, o' Dominatò, cambiànd radicalmènt e' antìch istituziòn romanè.