Società per le Strade Ferrate Meridionali

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

A' Suggetà Italiana ppe e' strte ferrate meridiunale è stata na' suggetà p'è ferruvie privata, fundata intò 1862 dò Conte Pietro Bastogi, ca era padrone è parecchie ferruvie in gràn partè ricadènt into nòrd e into versànt adriatìc e meridionàl ra' penisòl italianà. Dal 1885 assùns a' ragiòn sociàl e' Sociètà italiàn ppe e' stradè ferràt meridionalì. Eserciziò ra' Retè Adriatica.[1]

Storia[càgna | càgna surgente]

A' rete SFM into 1° gennaio 1873

Durànt o' brevè periòd in cui Garibàld avevà assùnt a' dittatùr a Napolì, avevà decretàt lesecuziòn a spesè dellò Statò e' lineè ferroviariè allò scopò e' attuàr a' congiunziòn cu a' retè romanà e' ambeduè e' versànt adriatìc e tirrenìc ro' viecchio regnò borbonicò[2]..

N era statà incaricàt a' "Sociètà Adamì e Lemmì", a' cui concessiòn era statà poi ratificàt dal Govèrn dItalià[3].M e' varì capitalistì, ppe gravì difficòltà finanziariè, abbandonaròn limpresà.

F a chistu puntò ca' o' contè Bastogì, banchièr livornesè, cu lappoggiò determinànt ra' cascia e' Commerciò e Industrià e' Torinò, guidàt ra Domenìc Balduinò, e o' concòrs e' altrì banchierì, tra cui o' baronè Ignaziò Weìl Weìss (Torinò) e a' casà bancarià milanès Zaccarià Pisà, raccòls nu' capitàl e' 100 miliòn e' lirè e into 1862 assùns a' concessiòn [4] e' chelle ferroviè meridionalì, stabilìt poi cu a' leggè ro' 21 agostò dellò stessò annò [5]a' nova concessionarià si costitùì a Torinò o' 18 settèmbr 1862 assumènd a' ragiòn sociàl e' Sociètà italiàn ppe e' stradè ferràt meridionàl ebbè comm presidènt o' contè Pietrò Bastogì, e vicè presidentì, o' baronè Bettìn Ricasòl ed o' contè giuann Baraccò. o' scopò primariò era chello e' mettèr in attò a' costruziòn e leserciziò e' lineè ferroviariè nellItalià meridionàl sicond quantò prevìst int'a' concessionè. a' Sociètà ppe e' stradè ferràt meridionàl fu a' primà grandè aziènd ferroviarià dItalià; a' sedè direzionàl vennè stabilìt a Firenzè. o' patrimoniò sociàl era statò formàt ra italiàn e cu capitàl italianì; pure in seguìt tra e' socì vi furonò e' principàl banchièr privàt italianì, tra cui Domenìc Balduìn (Cassà e' Commerciò e Industrià poi Credìt Mobiliarè), e' casè bancariè I. Weìl Weìss, Zaccarià Pisà e Giuliò Belinzàgh 'ncoppa piazzà e' Milanò, e' qualì curaròn a' diffusiòn versò o' pubblìc dei titolì azionarì, ca' vennèr pure quotàt in Borsa.

Nèll stessò 1862, into mesè e' giugnò, vennè firmàt a' convenziòn ppe a' ferrovià Adriatìc ra Anconà ad Otrantò. into corsò ro' 1863 acqùisì ra' Sociètà Bayàrd a' Napoli–Salèrn e a' diramaziòn ppe Castellammarè[6].

In seguitò, into 1865, a' sociètà ebbè, in aggiuntà, a' trattà Bologna–Anconà, già re' Stradè Ferràt Romanèe[7], arrivànd accussì a possedèr lintèr ferrovià ra Bològn ad Otrantò, comprès e' diramaziòn ra Barì ppe Tarantò, ra Foggià ppe napule e ra Pescàr ppe Ceprano.

Nèl 1871 o' capitàl iniziàl e' 100 miliòn e' lirè vennè elevàt a' cifrà e' 130 milionì. Nellò stessò annò a' sociètà ottènn dal govèrn a' convenziòn pure ppe e' ferroviè calabro-sicùl e fu incaricàt e' procedèr pure o' completamènt e alleserciziò ra' costruènd retè datò ca' a' sociètà concessionarià, a' Vittoriò Emanuèl era entràt in na' serià fasè e' difficòltà finanziarie.

Tùtt o' nuovò ordinamènt ferroviariò prevìst ra' leggè ro' 1865 nun ebbè pèrò e' risultàt prevìst e si manifestaròn moltì inconveniènt legatì a molteplìc fattòr comm a' bassissìm redditivìtà e' alcunè lineè o e' difficòltà economìch re' sociètà esercènt in altrì casì; imponendòs a' necessìtà e' provvedimentì, si comincìò a profilàr lideà ro' riscàtt e' tuttà a' retè italiàn ra partè dellò Statò vistò ca' dovevà intervenìr spessò cu proprì finanziamènt o dirètt interventì. into 1873 vi fu a' primà fasè e' riscàtt re' lineè ra' Sociètà ppe e' stradè ferràt romanè in cambiò ro' risanamènt economìc [8] e nu' tentatìv ppe chelle meridionalì, ma cosà nun ebbè seguitò. into 1876 avvènn o' riscàtt e' chelle ra' SFAI pure in funziòn ro' tentatìv e' liberàrs ra' preponderànz ro' capitàl stranierò, (in prevalènz dei banchièr Rothschìld), int'e' ferroviè italiane.

Dòp e' conclusiòn ra' commissiòn parlamentàr dinchièst ca' furonò favorevòl o' proseguimènt delleserciziò privatò, o' 23 aprilè 1884 furonò stipulatè, ppe a' duratà e' 60 annì e' convenziòn tra o' Statò e tre grandì sociètà privàt e approvàt o' 6 marzò 1885. e' convenziòn ripartivàn e' lineè in sensò longitudinàl e assegnavàn a' Sociètà italiàn ppe e' stradè ferràt meridionàl ro' gruppò Bastòg leserciziò ra' maggiòr partè ra' retè ferroviarià gravitànt sullAdriaticò, in gràn partè e' sua propriètà, ed inòltr e' lineè ra' Lombardià ad est e' Milanò, ro' Venetò e dellEmilià, (denominandòl Retè Adriaticà), ppe nu' totalè e' 4379 km cu alcunè trattè strategìch comunì cu a' Mediterraneà comm a' Parma-Piacènz e a' Milano-Comò.

Il minìstr Depretìs cchiu' tardì provvìd o' complèt riscàtt re' lineè romanè e meridionalì, concedendòl in eserciziò e' duje sociètà, Mediterraneà e Adriaticà, ca' avrebbèr pagatò nu' canonè fissò allò Statò a determinàt condizionì. Ciò avvènn into 1885, mediànt na' convenzionè. a' retè Adriatìc vennè datà a' Sociètà re' stradè ferràt meridionalì, ca' mantènn o' suo assètt giuridìc e societariò e pàgò allò statò a' sommà e' 115 Miliòn e' lirè ottenènd a' concessiòn e' chella ca' vèrrà denominàt Retè Adriaticà; in seguìt a ciò aggiùns a' sua ragiòn sociàl a' dicitùr Eserciziò ra' Retè Adriaticà; sicond lannuariò statistìc ro' 1898, pubblicàt dal ministèr e' agricolturà, industrià e commerciò, a dicèmbr 1896 a' Retè Adriatìc avevà lestensiòn e' km 5.602.

In concomitànz cu e' convenziòn ferroviariè ro' 1885, a' sociètà vennè suddivìs in duje settòr e' attivìtà: gestiòn delleserciziò ferroviariò e gestiòn e' capitalì.

Il riscàtt ra' retè ferroviarià ra' sociètà, in seguìt a' statalizzaziòn re' ferroviè italiàn ro' 1905, avvènn in ritardò, into 1906, aropp' estenuànt trattatìv e a' cadutà e' ben duje govèrn (Fortìs e Sonninò), a causà ra' situaziòn proprietarià assaie cchiu' complèss rispètt a chella e' altrè sociètà e compagniè ferroviariè datò ca' moltè trattè ferroviariè eranò e' propriètà dirètt ro' gruppò Bastòg ca' ppe a' cessiòn re' stessè richiedèv sommè esorbitanti.

Trovàt finarmente nu' accòrd e' compromèss cu o' nuovò govèrn e' giuann Giolittì, ca' prevedèv ppe o' Statò o' pagamènt e' 30 miliòn ppe a' duratà e' 60 annì, a' "Sociètà italiàn ppe e' stradè ferràt meridionalì" cedètt a' proprià retè e si tràsformò in "Grùpp Bastogì" investènd in settòr differènt (sociètà elettrichè, meccanichè, e' costruzionì, immobiliàr e mercàt azionàr e finanziarì). o' passaggiò vennè ufficializzàt cu Leggè ro' 15 lugliò 1906, n. 324 [9].. e' interèss ra' sociètà into campò ferroviariò cessaròn cu o' passaggiò e' FS, into 1908 re' lineè laziàl nata vota in suo possessò.[10].

Jonte esterne[càgna | càgna surgente]

  1. Gian Guido Turchi, Strade Ferrate Meridionali:ultimo atto, op. cit., p.13
  2. Vita di Garibaldi, allegato al volume secondo, Stabilimento tipografico Perrotti, Napoli 1862.
  3. Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, anno 1861, volume primo.
  4. Gian Guido Turchi, Strade Ferrate Meridionali:ultimo atto, op. cit., pp.12-14
  5. s:L. 21 agosto 1862, n. 763, concedente al conte Bastogi la costruzione e l'esercizio di ferrovie nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia
  6. Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali:Relazione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 1863. Torino-1863
  7. Gian Guido Turchi, Strade Ferrate Meridionali:ultimo atto, op. cit., p.12
  8. Gian Guido Turchi, Strade Ferrate Meridionali:ultimo atto, op. cit., p.13
  9. Legge per il riscatto delle strade ferrate meridionali e liquidazione della gestione della rete adriatica, 15 luglio 1906, n. 324
  10. Gian Guido Turchi, Strade Ferrate Meridionali:ultimo atto, op. cit., p.14