Augusto

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Antonio e Ottaviano.

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (ppe latino Gaius Iulius Cæsar Octavianus Augustus; int'e' epigrafi: ; Romma, 23 'e settembre 63 ACNola, 19 'e aùsto 14) meglio canasciuto comme Ottaviano o Augusto, fuje o' primmo imperatore rumano.

Il Senatò e' confèrì o' titolò e' Augustùs o' 16 gennaiò 27 à.C., e o' suo nomè ufficiàl fu ra chillu mument Imperatòr Caesàr Divì filiùs Augustùs (nellè epigràf IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS).into 23 à.C. e' fu riconosciùt a' tribunicià potestàs e lImperiùm proconsulàr a vità,[5] ppe'tramente' into 12 à.C. divènn Pontefìc Massimo.

Rèstò o' poterè sinò a' mortè, e o' suo principàt fu o' cchiu' lungò ra' Romà imperiàl (44 annì dal 30 à.C., 37 annì dal 23 a.C.). Lètà e' Augùst rappresèntò nu' mument e' svoltà int'a' storià e' Romà e o' definitìv passaggiò dal periòd repubblicàn o' principatò. a' rivoluziòn dal viecchio o' nuovò sistèm politìc contrassègnò pure a' sferà economicà, militarè, amministrativà, giuridìc e culturale.

Augustò, neglì oltrè quarantànn e' principatò, introdùss rifòrm dimportànz cruciàl ppe e' successìv tre secoli:[8] rìformò o' cursùs honorùm e' tuttè e' principàl magistratùr romanè, ricostruènd a' nova classè politìc e aristocraticà, e formànd na' nova classè dinastica;

riordìnò o' nuovò sistèm amministratìv provinciàl pure graziè a' creaziòn e' numeròs coloniè e municìp ca' favoriròn a' romanizzaziòn dellintèr bacinò ro' Mediterraneo;

riorganìzzò e' forzè armatè e' terrà (còn lintroduziòn e' miliziè specializzàt ppe a' difesà e a' sicurèzz dellUrbè, comm e' coortì urbanè, e' vigilès e a' guardià pretorianà) e e' mar (còn a' formaziòn e' nuovè flottè in Italià e int'e' provincie); rìformò o' sistèm e' difesè dei confìn imperialì, acquartierànd in modò permanènt legiòn e auxilià in fortèzz e fortì lungò lintèr limes;

fèc e' Romà na' cìttà monumentàl cu a' costruziòn e' numeròs nuovì edificì, avvalendòs e' nu' collaboratòr comm Marcò Vipsaniò Agrippa;

favòrì a' rinascìt economìc e o' commerciò, graziè a' pacificaziòn dellintèr areà mediterraneà, a' costruziòn e' portì, stradè, pontì e ad nu' pianò e' conquìst territoriàl senzà precedentì, ca' portaròn allerariò romanò immèns e insperàt risòrs (bastì pensàr o' tesorò tolemaìc o o' granò egizianò, e' minièr dorò dei Cantàbr o chelle dargènt dellIllirico);

promòss na' politìc sociàl cchiu' equà versò e' classì menò abbientì, cu continuatìv elargiziòn e' granò e a' costruziòn e' nuovè operè e' pubblìc utilìtà (comè termè, acquedòtt e fori);

dièd nuovò impùls a' culturà, graziè pure allaiùt e' Mecenate.

introdùss na' seriè e' leggì a proteziòn ra' famiglià e ro' mos maiorùm chiamàt Legès Iuliae.

riordìnò o' sistèm monetariò (23-15 à.C.), ca' rimasè praticamènt immutàt ppe duje secolì.

Biografià[càgna | càgna surgente]

Origìn ra' sua famiglia[càgna | càgna surgente]

Il suo nomè a' nascìt era Gaiò Ottaviò Turinò (Gaiùs Octaviùs Thurinùs); era figlie e' Gaiò Ottaviò, riccò omm daffàr chè, ppe primò int'a' sua famiglià, a' gèns Octavià (riccà famiglià e' Velletrì), avevà ottenùt carìch pubblìch e nu' postò in Senatò (erà quindì nu' homò novùs).[10] a' madrè, e' nomè Azià, provenivà, invecè, ra na' famiglià ra parecchiè generaziòn e' rangò senatoriò e daglì illùstr natalì: era infàtt imparentàt sia cu Cesarè ca' cu Gneò Pompeò Magnò.[11] Azià era cchiu' precisamènt a' figlià ra' sorèll e' Cesarè, Giulià minorè, e e' Marcò Aziò Balbò; Ottavianò, pertantò, era pronipòt e' Cesarè, o' qualè o' prediligèv ppe a' sua grandè intelligènz e serietà.

Giovinèzz (63-44 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Nèl 44 à.C. fu adottàt ppe testamènt comm figlie ed eredè dal proziò e, sicond a' consuetudinè, assùns o' nomèn gentiliziò (Iuliùs) e o' cognomèn (Caesàr) ro' pate adottivò, aggiungendòv a' denominaziòn ra' gèns e' proveniènz aggettivàt in -anùs, divenènd accussì Gaiò Giuliò Cesarè Ottaviàn (Gaiùs Iuliùs Caesàr Octavianùs). Si narrà ca' pocò primà e' venirè assassinatò, Cesarè o' avessè nominàt magistèr equitùm in secondà, accànt a Lepidò, in vistà ra' grandè spediziòn dOriènt ca' stavà preparànd contrò e' Partì, inviandòl appenà diciottènn a sorvegliàr e' preparatìv ppe a' futurà uerra ad Apollonià. È qui ca' Ottaviàn fu informàt delluccisiòn ro' proziò (15 marzò 44 à.C.), e decisè e' tornàr a Romà ppe reclamàr e' suoì dirìtt e' figlie adottìv e e' eredè e' Cesare.

Ascesà o' poterè (44-23 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Eredè e' Cesare[càgna | càgna surgente]

Sbarcàt a Brindisì, aro' ricevètt o' benvenùt ra e' legiòn e' Cesarè lì acquartieràt in attesà ra' spediziòn in Orientè, Ottaviàn si impossèssò dei circà 700 miliòn e' sestèrz e' sord pubblìc destinàt a' uerra contrò e' Partì, ca' utilìzzò ppe acquisìr ulteriòr favorè tra e' soldàt e tra e' veteràn e' Cesarè stanziàt in Campania.

Ottaviàn giunsè a Romà o' 21 maggiò, aropp' ca' e' Cesaricìd avevàn già ra cchiu' e' nu' mesè lassato a' cìttà, graziè ad unamnistià concèss dal consòl superstitè, Marcò Antoniò. o' giovàn si affrèttò a rivendicàr o' nomè adottìv e' Gaiò Giuliò Cesarè, dichiarànd pubblicamènt e' accettàr leredìtà ro' pate e chiedènd pertànt e' trasi' in possèss dei benì familiarì. Antoniò, ca' in qualìtà e' consòl e capò ra' faziòn cesariàn detenèv in chillu mument o' contròll ro' patrimoniò, procrastìnò pèrò o' versamènt adducènd a' necessìtà e' attendèr ca' na' lex curiàt ro' Senatò ratificàss o' testamènt ro' defuntò. Ottaviàn decisè allorà, impegnànd e' proprì benì, e' anticipàr o' popolò e' sommè ca' Cesarè avevà lassato into suo testamènt e e' eseguìr e' giochì ppe a' vittorià e' Farsalò. Ottènn accussì ca' moltì dei cesariàn si schierassèr ra' sua partè contrò Antoniò, suo dirètt avversariò int'a' successiòn politìc a Cesarè.

Il Senatò, e in particolàr Marcò Tulliò Ciceronè, ca' o' vedevà in chillu mument comm nu' principiànt inespèrt datà a' sua giovàn ètà, prontò ad esserè manovràt dallaristocrazià senatorià, e ca' apprezzàv lindebolimènt ra' posiziòn e' Antoniò, àpprovò a' ratifìc ro' testamentò, riconoscènd ad Ottaviàn o' statùs e' eredè legittìm e' Giuliò Cesarè. cu o' patrimoniò e' Cesarè mo' a sua disposizionè, Ottaviàn pòté quindì reclutàr in giugnò nu' esercìt privàt e' circà 3000 veteranì, garantènd a ciascùn e' lorò nu' salariò e' 500 denariì, ppe'tramente' Marcò Antoniò, ottenùt cu leggè speciàl lassegnaziòn - o' termìn ro' suo annò consolàr - ra' Gallià Cisalpìn già affidàt o' propretòr Decimò Brutò, si accingèv a purtà uerra a' Cesaricìd ppe recuperàr o' favorè ra' faziòn cesariana.

Prìm conflìtt cu Antoniò (43 à.C. )[càgna | càgna surgente]

quann into mesè e' ottobrè, lappoggiò ro' Senatò ad Ottaviàn si facette cchiu' pressantè, cu Ciceròn ca' tuonàv cu e' sue Filippìch contrò Antoniò, chisti decisè e' riprendèr o' contròll ra' situaziòn richiamànd in Italià e' legiòn stanziàt in Macedonià. e' front a chella minaccià, Ottaviàn richiàmò allorà e' veteràn e' Cesarè a isso fedelì, ottenènd ben ambress pure a' diserziòn e' duje re' legiòn macedòn e' Antoniò, a' IV e a' Martià, appenà sbarcatè. Fallitò, ppe lopposiziòn ro' Senatò, o' tentatìv e' far dichiaràr Ottaviàn hostìs publicùs ppe avèr reclutàt nu' esercìt senzà avernè lautorìtà, o' consòl decisè allorà e' acceleràr e' tiemp delloccupaziòn ra' Cisalpinà, in modò ra garantìrs na' posiziòn e' forzà ppe lànn successivò. Ricevùt o' rifiùt ra partè e' Decimò Brutò a' cessiòn ra' Cisalpinà, Antoniò marcìò su Modenà, aro' strìns dassediò o' propretorè. Il 1º gennaiò ro' 43 à.C., juorno dellinsediamènt dei nuovì consòl Pansà e Irziò, o' Senatò decrètò labrogaziòn ra' leggè ca' assegnàv ad Antoniò a' Gallià Cisalpìn e ordìnò a chisti e' cessàr immediatamènt e' violenzè. Ottenùt nu' rifiutò, e' consòl vennèr incaricàt e' marciàr contrò Antoniò assièm ad Ottavianò, cui vennè conferìt eccezionalmènt limperiùm e' pretòr sì ra legalizzàr a' condiziòn ro' suo esercìt privatò. o' 21 aprilè Antoniò vennè sconfìtt int'a' battaglià e' Modenà, int'a' qualè, pèrò, rimasèr uccisì e' consolì, lasciànd accussì Ottaviàn unicò vincitorè. turnato a Romà cu lesercitò, questì, malgràd a' giovàn ètà, si facette eleggèr consòl suffectùs assièm a Quintò Pediò, ottenènd compèns ppe e' suoì legionàr e a ffa' approvàr dal Senatò a' lex Pedià contrò e' Cesaricidì. In tal modò e' consòl poteròn rifiutàrs e' purtà ulteriòr soccòrs a Decimò Brutò, chè, in fugà, vennè infinè uccisò int'a' Cisalpìn ra nu' capò Gallò fedelè ad Antonio.

o' sicond triumviràt (43 à.C. - 33 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Dàll sua nova posiziòn e' forzà, divenùt legalmènt a capò dellò Statò romanò, Ottaviàn presè contàtt cu o' principàl sostenitòr e' Antoniò, o' pontefìc massìm Marcò Emiliò Lepidò, già magistèr equitùm e' Cesarè, cu lintenziòn e' ricompòrr e' dissìd intèrn a' faziòn cesarianà. cu e' auspìc e' Lepidò, ottènn dunquè ca' fossè organizzàt nu' incòntr a tre cu Antoniò int'e' pressì e' Bononià. ra chillu colloquiò privàt nascette nu' accòrd a trè, tra luì, Antoniò e Lepidò ra' duratà e' cinquè annì. Si trattàv ro' sicond triumviratò, riconosciùt legalmènt dal Senatò o' 27 novèmbr e' chello stessò annò cu a' Lex Titià, in cui venivà creatà a' speciàl magistratùr dei Triumvìr rei publicaè constituendaè consulàr potestatè, ovverò "triumvìr ppe a' costituziòn dellò statò cu poterè "consolarè".

Il pattò prevedèv a' divisiòn dei territòr romanì: ad Ottaviàn toccaròn Sirià, Sardègn e Africà proconsolarìs. Furonò contestualmènt redàtt re' listè e' proscriziòn contrò e' oppositòr e' Cesarè, ca' portaròn a' confìsc dei benì e alluccisiòn e' nu' gràn nummero e' senatòr e cavalierì, tra cui o' stessò Ciceròn ca' pàgò e' Filippìch rivòlt contrò Antoniò. Si prepàrò into contèmp a' uerra contrò Brutò e Cassiò e e' cesaricidi.

a' battaglià e' Filìpp (42 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Nellottòbr ro' 42 à.C. Antoniò e Ottavianò, lassato Lepidò o' govèrn ra' capitalè, si scontraròn cu e' cesaricìd Marcò Giuniò Brutò e Gaiò Cassiò Longìn e li sconfissèr in duje scòntr a Filippì, int'a' Macedonià orientalè. e' duje anticesariàn trovaròn a' mortè suicidandosì. a' battaglià fu vintà soprattùtt ppe meritò e' Antoniò e a' partè e' Ottaviàn nun fu certò gloriòs vistò ca' Pliniò o' Vecchiò, int'a' sua Naturalìs Historià, affèrm ca' "allà battaglià e' Filìpp [Ottavianò] caddè malatò, fùggì e si nascòs ppe tre iuorni in na' paludè". a' versiòn ufficiàl fu ca' Ottaviàn era statò esortàt a fuggìr in nu' sognò avutò dal suo medico. Ottavianò, Antoniò e Lepidò trovandòs padronì, orà, dei territòr orientàl procedettèr ad na' nova spartiziòn re' provincè: a Lepidò furonò lasciàt a' Numidià e lAfrìc proconsolarìs, ad Antoniò, a' Gallià, a' Transpadanià e lOriènt romanò, ad Ottaviàn spettaròn lItalià, a' Sicilià, lIberià, e a' Sardègn e Corsica.

Primì contràst (41-39 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Pèr approfondirè, vir' a' vocè uerra e' Perugia.

Successivamènt nascettero e' primì contrastì: Luciò Antoniò, fratèll e' Antoniò, into 41 à.C. si ribèllò ad Ottaviàn poìché pretendèv ca' pure a' veteràn ro' fratèll fossèr distribuìt terrè in Italià (oltrè a' 170.000 veteràn e' Ottavianò), ma fu sconfìtt a Perugià into 40 à.C. nun si può provàr ca' Antoniò fossè a conoscènz re' azionì ro' fratèll ma, aropp' a' sconfìtt e' questultimò, entràmb decisèr e' nun da' troppò pesò allaccadùt (Luciò Antoniò fu risparmiàt e perfìn inviàt in Spagnà comm governatorè).[11] Contemporaneamènt a chisti fattì, o' legatò e' Antoniò in Gallià, nu' certò Fufiò Calenò, mòrì e e' sue legiòn passaròn ra' partè e' Ottavianò, ca' pòté appropriàrs e' nuovè provìnc ro' rivale.

Ottaviàn a chistu puntò cèrcò unintès cu Sestò Pompeò e, ppe sancìr lalleanzà, sposò Scribonià, parènt dellò stessò Sestò: ra chesta donnà, Ottaviàn ebbè a' sua unicà figlià, Giulià. In rèaltà, pèrò, né lintesà, né o' matrimoniò duraròn a lungò. Nellestàt ro' 40 à.C. Ottaviàn e Antoniò vennèr ad apertè ostilìtà: Antoniò cèrcò e' sbarcàr a Brindìs cu laiùt e' Sestò Pompeò, ma a' cìttà e' chiusè e' portè. e' soldàt e' ambeduè e' faziòn si rifiutaròn e' combattèr e e' triumvirì, pertantò, miserò ra partè e' discordiè. cu o' trattàt e' Brindìs (settèmbr ro' 40 à.C.) si vennè ad na' nova divisiòn re' provincè: ad Antoniò rèstò lOriènt romanò ra Scutarì, comprès a' Macedonià e lAcaià; ad Ottaviàn lOccidènt comprès lIlliricò; a Lepidò, ormaì fori dai giochì e' poterè, lAfrìc e a' Numidià; a Sestò Pompeò fu confermàt a' Sicilià ppe mettèrl a tacerè, affìnché nun arrecàss problèm in Occidentè.[11] o' pattò fu sancìt cu o' matrimoniò tra Antoniò, a' cui mogliè Fulvà era mortà ra pocò, e a' sorèll e' Ottavianò, Ottavià minorè. aropp' o' trattàt e' Brindisì, Ottaviàn ruppè inòltr lalleànz cu Sestò Pompeò, ripudìò Scribonià, e sposò Livià Drusillà, madrè e' Tiberiò e in attesà e' nu' sicond figlio.

Nèl 39 à.C., a Misenò, Ottaviàn attribùì a Sestò Pompeò e' provìnc e' Sardègn e Corsicà, fondànd dunquè a' Cìttà e' Turrìs Libisonìs Portò Granariò e' Romà e promettendògl lAcaià, ottenènd in cambiò a' riprès dei rifornimènt a Romà (Pompeò cu a' sua flottà bloccàv e' navì proveniènt dal Mediterraneò). Sestò Pompeò, pèrò, stavà diventànd nu' alleàt scomòd e Ottaviàn decisè e' disfarsèn e' lì a pocò. Si arrìvò accussì ad na' primà seriè e' scòntr nun particolarmènt felicì ppe Ottavianò: a' flottà preparàt ppe invadèr a' Sicilià fu infàtt distrùtt sia ra Sestò sia ra nu' violènt fortunale.

Rinnòv e finè ro' triumviràt (38-33 a.C.)[càgna | càgna surgente]

Nèl 38 à.C. Ottaviàn si risòls ad incontràrs a Brindìs cu Antoniò e Lepidò ppe rinnovàr o' pattò e' alleànz ppe altrì cinquè annì. into 36 à.C., pèrò, graziè allamìc e generàl Marcò Vipsaniò Agrippà, Ottaviàn riùscì a porrè finè a' uerra cu Sestò Pompeò. Sestò, graziè pure ad alcunì rinfòrz inviàt ra Antoniò, fu infàtt sconfìtt definitivamènt pressò Miletò. a' Sicilià caddè e Sestò Pompeò fùggì in Orientè, aro' pocò aropp' fu assassinàt dai sicarì e' Antoniò.

A chillu puntò, pèrò, Ottaviàn dovètt far front e' ambiziòn e' Lepidò, o' qualè ritenèv ca' a' Sicilià dovèss toccàr a isso e, rompènd o' pattò e' alleanzà, mossè ppe impossessarsenè. Sconfìtt pèrò rapidamentè, aropp' ca' e' suoì soldàt o' abbandonaròn passànd ra' partè e' Ottavianò, Lepidò fu infinè confinàt o' Circeò, pur conservànd a' caricà pubblìc e' pontifèx maximùs. A chillu puntò, aropp' leliminaziòn graduàl e' tuttì e' contendènt nellàrc e' si annì, ra Brutò e Cassiò, a Sestò Pompeò e Lepidò, a' situaziòn rimasè int'e' sol manì e' Ottavianò, in Occidentè, e Antoniò, in Orientè, portànd nu' inevitabìl aumènt dei contràst tra e' duje triumvirì, ciascùn troppò ingombrànt ppe laltrò, tantu cchiu' ca' e' succèss ottenùt int'e' campàgn militàr e' Ottaviàn in Illirìc (35-33 à.C.) e contrò Lepidò nun eranò statì compensàt ra Antoniò in Oriènt contrò e' Partì, limitandòs a' solà acquisiziòn in dotè dellArmenià.

All sua scadenzà, into 33 à.C., o' triumviràt nun vennè rinnovàt e, cosà ben cchiu' gravè, Antoniò ripudìò a' sorèll e' Ottaviàn cu nu' affrònt ppe questultìm intollerabile. uerra cu Antoniò e a' vittorià e' Aziò (33-31 a.C.)


Il conflìtt era mo' inevitabilè. Mancàv sul o' casùs bellì, ca' Ottaviàn trovò into testamènt e' Antoniò, in cui risultavàn e' sue decisiòn e' lasciàr e' territòr orientàl e' Romà a Cleopàtr VII dEgìtt e a' suoì figlì, comprès Cesarionè, figlie e' Gaiò Giuliò Cesarè.

Il Senatò e' Romà dichiàrò uerra a Cleopatrà, ultimà reginà tolemaìc e' Egittò, ncopp'o' ferni' ro' 32 à.C. Antoniò e Cleopàtr furonò sconfìtt int'a' battaglià e' Aziò, ro' 2 settèmbr 31 à.C. e si suicidaròn entrambì, lànn successìv in Egitto. ra Ottaviàn ad Augùst (30-23 à.C.)

Dòp Aziò, Ottaviàn nun sul ordìnò e' accìrere o' figlie e' Cleopatrà, Cesariòn (la cui paternìtà venivà attribuìt ra' reginà a Cesarè), ma decisè e' annettèr lEgìtt (30 à.C.), compiènd lunificaziòn dellintèr bacinò ro' Mediterraneò sott' Romà, e a ffa' e' chesta nova acquisiziòn a' primà provincià imperialè, governàt ra nu' propeto rappresentantè, o' prefètt dEgittò. Limperiùm e' Ottaviàn su chesta provincià vennè probabilmènt sancìt ra na' leggè comiziàl già into 29 à.C., duje annì primà ra' messà in operà ro' nuovò assètt provinciale.

Pèr a' storiografià modèrn cchiu' datatà, a' nova formà e' govèrn provinciàl riservàt allEgìtt ebbè origìn dal tentatìv e' compensàr e' Egiziàn ra' perdìt ro' lorò monarca-diò (il faraonè), cu a' nova figurà ro' Princèps;[16] in rèaltà, a' sceltà e' Ottaviàn e' porrè a capò ra' nova provincià nu' prefètt plenipotenziariò (figùr ca' derivàv direttamènt dal prefètt ra' cìttà tardo-repubblicanà), o' cosiddètt praefectùs Alexandreaè et Aegyptì, titolò ufficiàl attribuìt o' neo-governatòr collegàt a' soppressiòn ra' Bùlè e' Alessandrià, fu dettàt dal contèst in cui avvènn a' conquìst ro' paesè: a' uerra civilè, ragiòn e' ordinè strategico-militàr int'a' lottà fra e' duje factionès tardo-repubblicàn pro-occidènt o pro-orientè, limportànz ro' granò egiziàn ppe lannòn e' Romà e, nun ra ultimò, o' tesorò tolemaicò. Lavèr, infattì, potutò mettèr e' manì sullè risòrs finanziariè dei Tolomeì consèntì ad Ottaviàn e' pagarè moltì debitì e' guerrà, nònché decinè e' migliaià e' soldàt ca' in tantì annì e' campàgn o' avevàn servitò, disponendòn linsediamènt in numeròs coloniè, sparsè in tuttò o' munno romano.[17] Ottaviàn era divenutò, e' fattò, o' padròn assolùt dellò statò romanò, pure si formalmènt Romà era nata vota na' repubblìc e Ottaviàn stessò nun era nata vota statò investìt e' alcùn poterè ufficialè, datò ca' a' sua potestàs e' triumvìr nun era statà cchiu' rinnovatà: int'e' Res Gestaè riconòsc e' avèr governàt in chisti annì in vìrtù ro' "potitùs rerùm omniùm ppe consensùm universorùm" ("consèns generalè"), avendò ppe chistu motivò ricevùt na' sortà e' perpetuà tribunicià potestàs (certamènt nu' fattò extra-costituzionale).

Fìnché chistu consèns continùò a comprendèr lappoggiò lealè deglì esercitì, Ottaviàn pòté governàr o' sicurò, e a' sua vittorià costitùì, e' fattò, a' vittorià dellItalià ncopp'o' vicinò Orientè; a' garanzià ca' maje limpèr romanò avrèbb potutò trovàr altròv o' suo equilibriò e o' suo centrò o' e' fori e' Romà.

Il senatò e' confèrì progressivamènt onorì e privilegì, ma o' problèm ca' Ottaviàn dovevà risolvèr consistèv int'a' trasformaziòn ra' sostànz dei rappòrt istituzionalì, lasciànd intàtt a' formà repubblicanà. e' fondamènt ro' realè poterè vennèr individuàt nellimperiùm e int'a' tribunicià potestàs: o' primò, propeto dei consolì, conferìv a chi ne era titolàr o' poterè esecutivò, legislatìv e militarè, ppe'tramente' a' secondà, proprià dei tribùn ra' plebè, offrìv a' facòltà e' oppòrs e' decisiòn ro' senatò, controllandòn a' politìc graziè o' dirìtt e' vetò. Ottaviàn cèrcò e' ottenèr talì poterì evitànd e' alteràr e' istituziòn repubblicàn e dunquè senzà farsì eleggèr a vità consòl e tribùn ra' plebè ed evitànd inòltr a' soluziòn cesariàn (Giuliò Cesarè era statò elettò, primà annualmènt e poi a vità Dittatore).

Nèl 27 à.C. Ottavianò, restitùì formalmènt int'e' manì ro' senatò e ro' popolò romanò e' poterì straordinàr assùnt ppe a' uerra contrò Marcò Antoniò, ricevènd in cambiò: o' titolò e' consòl ra rinnovàr annualmentè, na' potestàs cu maggiòr auctoritàs rispètt aglì altrì magistràt (consòl e proconsolì), poìché avevà dirìtt e' vetò in tuttò lImperò, a sua vota nun assoggettàt ad alcùn vetò ra partè e' qualunquè altrò magistratò; limperiùm proconsolàr decennalè, rinnovatògl poi into 19 à.C., sullè cosiddètt provìnc "imperialì" (comprès o' contròll dei tribùt re' stessè), valè a ricere e' provìnc aro' fossè necessariò nu' comànd militarè, ponendòl e' fattò a capò dellesercitò; o' titolò e' Augustò, ciòè "degnò e' veneraziòn e e' onorè", ca' sàncì a' sua posiziòn sacrà ca' si fondàv ncopp'o' consensùs universorùm e' senatò e popolò romanò; lutilìzz ro' titolò e' Princèps ("prìm cittadinò"); o' dirìtt e' condùrr trattatìv cu chiunquè volessè, comprès o' dirìtt e' dichiaràr uerra o stipulàr trattàt e' pacè cu qualunquè popolò straniero.

Quèst poterì decretaròn ca' e' provìnc fossèr divisè in senatoriè, rettè ra magistràt elettì dal senatò, e imperialì, rettè ra magistràt sottopòst o' dirètt contròll e' Augustò; facevà ecceziòn lEgittò, rettò ra nu' prefètt e' rangò equestrè, munitò e' nu' imperiùm delegàt ra Augùst ad similitudinèm proconsulìs. Limperiùm e' consèntì e' assumèr direttamènt o' comànd re' legiòn stanziàt int'e' provìnc "nòn pacataè" e e' ave' accussì costantemènt a disposiziòn na' forzà militàr a garanzià ro' suo poterè, into nessò inscindibìl tra esercìt e propeto comandànt ca' era statò creatò ra' rifòrm e' Gaiò Mariò, ormaì vecchià cchiu' e' nu' secolò. Limperiùm e' garantivà, inoltrè, a' gestiòn dirètt dellamministraziòn e a' facòltà e' emanàr decretà, decisiòn e' carattèr giurisdizionalè, ed edictà, decisiòn e' carattèr legislativo.

Sòtt o' contròll ro' senatò restaròn e' truppè e' stanzà int'e' provìnc senatorialì, e' qualì furonò rettè ra nu' proconsòl o propretorè. o' senatò stessò avrèbb potutò in qualunquè mument emanàr nu' senatùs consultùm limitànd o revocànd e' poterì conferiti.

Nèl 23 à.C. fu conferìt ad Augustò, a' tribunicià potestàs a vità (chè sicond alcunì e' era statà attribuìt già dal 28 à.C.), a' qualè divènn a' verà basè costituzionàl ro' poterè imperialè: comportàv infàtt linviolabilìtà ra' persòn e o' dirìtt e' intervenìr in tuttì e' ramì ra' pubblìc amministrazionè, e chistu senzà e' vincòl repubblicàn ra' collegialìtà ra' caricà e ra' sua duratà annualè. Particolarmènt significatìv fu o' dirìtt e' vetò, ca' garàntì ad Augùst a' facòltà e' bloccàr qualunquè iniziatìv legislatìv ca' consideràss pericolòs ppe a' proprià autorìtà. Nellò stessò annò limperiùm e' cui già godevà divènn imperiùm proconsolàr maiùs et infinitùm, in modò ra comprendèr pure e' provìnc senatoriè: tuttè e' forzè armatè dellò statò romanò dipendevàn mo' ra luì. E nata vota e' furonò conferìt nuovè onorificènz neglì annì a venirè. into 12 à.C., quann o' pontefìc massìm Lepidò mòrì, Ottaviàn ne presè o' titolò divenènd o' capò religiòs e' Romà.[23] Nèll8 à.C. fu emanàt a' Lex Iulià maiestatìs in cui ppe a' primà vota vennè punità loffès a' "maèstà" dellimperatorè, forièr poi e' conseguènz negatìv ppe tuttò o' periòd successivò. E ppe finirè, into 2 à.C., annò dellinauguraziòn ro' tempiò e' Martè Ultorè e ro' Forò e' Augustò, e' fu conferìt o' titolò onorifìc e' "Padrè ra' patrià" (Patèr Patriae). o' principàt (23 à.C. - 14 d.C.)


Tèst e' bronzò e' Augustò, ritrovàt a Meroè in Nubià (attuàl Sudan). Lambiziòn e' Augùst era chella e' esserè fondatòr e' nu' optimùs statùs, a ffa' rivivèr e' cchiu' antìch tradiziòn romanè e into contèmp tenènd contò re' problematìch dei tempì. o' mantenimènt formàl re' formè repubblicanè, int'e' qualì si inserìv o' nuovò concètt ra' personàl auctoritàs ro' princèps (primò fra parì), permìs e' risolvèr e' conflìtt ppe o' poterè vissùt nellultìm secolò ra' Repubblicà. Eglì nun schiaccìò affàtt lantìc aristocrazià, ma e' affiàncò in na' cchiu' vastà cerchià ro' privilegiò, o' cetò deglì ommn daffàr e dei funzionarì, organizzàt nellordìn equestrè, e' cui membrì furonò spessì utilizzàt dallimperatòr ppe controllàr lattivìtà deglì organì repubblicàn e ppe o' govèrn re' provìnc imperiali. Ottavianò, na' vota ricevùt e' necessàr poterì ra partè e' Senatò e Popolò romanò, comincìò ad assumèr misurè attè a da' allItalià e e' Provìnc o' sospiràt benessèr aropp' oltrè nu' decenniò e' guerrè civilì: riordìnò o' cursùs honorùm re' magistratùr repubblicàn e promòss leggì ca' frenavàn o' diffondèrs ro' celibàt e incoraggiavàn a' natalìtà, emanànd a' lex Julià de maritandìs ordinibùs ro' 18 à.C. e a' lex Papià Poppaeà ro' 9 d.C. (a completamènt ra' primà leggè).