Ajùto:Modifica

'A Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova

Ad ecceziòn e' pochissìm paginè protettè, ognì paginà su Wikipedià presènt na' linguètt in aveto cu a' scrìtt modificà. chistu lìnk permètt e' fa' esattamènt chello ca' sembrà, ovverò modificàr a' paginà ca' si sta guardando.

Còm modificàr na' pagina[càgna | càgna surgente]

Pèr intervenìr ncopp'o' contenùt e' na' paginà, cliccà 'ncoppa linguètt modifìc in cimà a' paginà stessà. ppe scrivèr int'a' paginà e' discussiòn corrispondentè, cliccà 'ncoppa linguètt cu a' scrìtt discussiòn e quindì su modificà; apparìrà a' paginà cu a' casèll e' testò modificabile.

Pèr modificàr na' seziòn o na' sottosezionè, cliccà 'ncoppa scrìtt [modificà] a fiancò ro' suo titolo.

Quànd aie finitò e' scriverè, inserìsc na' brevè descriziòn re' modifìch effettuàt into campò Oggettò, situàt appenà sott' a' casèll e' modificà. si si trattà e' na' modifìc minorè, indicàl comm talè. si o' desidèr puo' visualizzàr lanteprìm re' modifìch primà e' salvarè. o' termìn cliccà ncopp'o' pulsànt Salvà a' paginà.

È spessò cchiu' conveniènt copiàr e incollàr o' testò ra' paginà into propeto editòr e' testò preferitò, modificàr e controllàr lortografià e in seguìt incollàr into browsèr ppe fa' unanteprimà. In chistu modò puo' mantenèr na' copià localè e' backùp re' toje paginè in modò ra effettuàr cambiamènt offlinè. Alcunì editòr e' testò possòn esserè adattàt ppe modificàr e' vocì e' Wikipedià, ma è importànt verificàr ca' leditòr usatò sia in gradò e' gestìr e' apostròf o e' carattèr Unicodè, presènt ad esempiò int'e' collegamènt e' Wikipedià redàtt in linguè ca' usanò alfabèt divèrs ra chello latinò. Esistonò, poì, correttòr automatìc onlinè, fornìt ra alcunì browser.

Còm alternàr cchiu' modifìch successive[càgna | càgna surgente]

Pèr mantenèr cchiu' chiarà e consultabìl a' cronologià ra' paginà, ca' elencà tuttè e' modifìch apportàt daglì utentì in ordinè cronologìc e e' relatìv commentì, cercà e' evitàr quann editì e' paginè e' Wikipedià e' fa' moltissìm piccòl edìt; viceversà, quann modifìch grandì quantìtà e' testò, cercà e' farlò in passì successìv (ad esempiò modificànd e salvànd na' seziòn a' voltà), in manièr talè ca' e' altrì possàn seguìr cchiu' facilmènt landamènt re' toje modifìch ed eventualmènt correggèr e' tuoì errorì. Salvàr na' seziòn a' vota è pure nu' modò ppe evitàr e' conflìtt e' edizionè, ca' accadòn quann duje utentì cercàn e' modificàr a' stessà paginà contemporaneamente.

Modifìch fittizie[càgna | càgna surgente]

Spèss può esserè utilè apportàr modifìch fittiziè (in linguà inglès nùll edìt) ad na' paginà, ad esempiò aggiungènd nu' carattèr e' ritòrn carrèll (a capò) a' finè ra' paginà. chistu servè, tra laltrò, a riempìr o' campò Oggètt into casò ci sia dimenticàt e' farlò in precedènz o o' si sia fattò in modò erroneo. Notà: si si aprè na' paginà in modifìc e si "salvà" senzà avèr modificàt nullà o' suo intèrn (neànch nu' caratterè), nun vienè registràt alcùnché, indipendentemènt dallavèr o menò riempìt o' campò Oggetto.

Elemènt e' codice[càgna | càgna surgente]

Seguòn e' elemènt e' codicè cchiu' importànt utilizzàt dal softwàr Mediawìk int'a' realizzaziòn e' particolàr funzionì. Qualunquè strìng e' codicè può esserè disabilitàt e mostràt a videò "còsì còmè", bastà inserìrl tra e' tag ; chistu è o' metodò usatò in chesta paginà ppe visualizzàr a' sintàss dei varì comandi.

Wikilink[càgna | càgna surgente]

Inserènd na' parolà tra duje coppiè e' parentès quadrè, si realìzz nu' collegamènt ipertestuàl ad na' paginà ro' progètt it.wikì, pure ritt wikilìnk; ad esempiò, o' codicè [ [ paggena principale ] ] inserìt int'a' casèll e' modifìc riprodùc a videò o' lìnk "pagìn principalè". Si notì ca' o' codicè, limitatamènt a' primà letterà, nun è casè sensitivè: chistu nun valè pèrò ppe e' lettèr successivè. o' codicè [ [ paggena principale ] ] vèrrà quindì trasformàt in nu' lìnk, "pagìn prinCipalè", ca' puntà ad na' paginà nata vota ra crearè (comè è evidenziàt dal culur rossò), datò ca' allintèrn ro' progètt nun esistè nata vota nessùn paginà cu chillu nomè.

È pure possibìl nascondèr o' nomè ra' paginà linkàt e mostràr unetichètt qualsiàs graziè o' cosiddètt pipèd lìnk, ca' si ottièn a ffa' seguìr o' nomè ro' collegamènt dal simbòl | e dalletichettà: in chistu modò, o' codicè [ [ pagìn principale |etichettà ] ] vienè tradòtt into lìnk Markup

Markùp[càgna | càgna surgente]

S Wikipedià a' formattaziòn ro' testò (ad esempiò a' possibilìtà e' scrivèr in corsivò, o e' mettèr nu' titolò e' paragrafò) seguè regolè propriè, differènt dai comunì progràmm utilizzàt ppe a' videoscrittura. Wikipedià accètt alcunì tag HTML, ma è fortemènt raccomandàt lusò ro' linguaggiò e' markùp propeto e' Mediawikì, soprattùtt into casò e' comànd analògh in HTML e in markùp wikì a' sceltà dovrèbb caderè sempe ncopp'o' secondò. Lunìc ecceziòn riguàrd lutilìzz re' tabèll comm strumènt e' impaginaziòn (vedì sotto).

Tabelle[càgna | càgna surgente]

Lùs re' tabèll può rivelàrs assaie utilè ppe controllàr laspètt e' na' vocè e ppe inserìrv seriè e' datì uniformì. È possibìl inserìr sia tabèll int'a' consuèt sintàss HTML sia avvalèrs e' na' sintàss assaie semplificàt (ma nun ppe chistu menò potentè) fornìt specificamènt dal softwàr wiki.

Lùs re' tabèll comm strumènt e' impaginaziòn è deprecàt dal W3C: in moltì casì si può ottenèr o' stessò effètt a ffa' uso ro' tag html .

Immaginì[càgna | càgna surgente]

È possibìl inserìr immagìn allintèrn ro' testò specificandòn o' nomè complèt ro' namespàc cui appartièn (Immaginè:) e inserendòl tra parentès quadrè comm si fossè nu' wikilìnk. Ad esempiò, o' codicè [ [ Immagine: Ròs of sharòn Icòn.svg ] ] consènt e' visualizzàr licòn ca' apparè in basso.

Categoriè[càgna | càgna surgente]

Un paginà vienè inserìt in na' particolàr categorià si si specificà, in nu' qualunquè suo puntò, o' nomè ra' categorià comprès tra doppiè parentès quadrè e precedùt dal nomè ro' relatìv namespàc (Categorià), esattamènt comm ppe e' immaginì. Ad esempiò, o' comànd [ [ Categoria: Aiutò ] ], inserìt into codicè e' chesta stessà paginà, a' inserìsc automaticamènt int'a' relatìv categorià. e' categoriè in cui si trovà na' paginà vengòn visualizzàt in fondò a' stessà allintèrn e' nu' riquadrò; chistu è lunìc effètt ro' comànd [ [Categorià :] ] , ca' ppe o' restò vienè completamènt ignoratò.