Slow Food

'A Wikipedia.
Il Logo ro'o' Slow Food

Slòw Foòd è unassociaziòn internazionàl senzà scopò e' lucrò natà in Italià, a Bra into 1986 cu o' nomè e' Arcigola.

Finalità[cagna | cagna surgente]

Slòw foòd nascè int'a' cìttà e' Brà, in provincià e' Cuneò e si ponè comm obiettìv a' promoziòn ro' dirìtt a campà o' pastò, e tuttò o' munno dellenogastronomià, innanzitùtt comm nu' piacerè. Fondàt ra Carlò Petrìn e pensàt comm rispòst o' dilagàr ro' fàst foòd e a' frenesià ra' vità modernà, Slòw Foòd studià, difènd e divùlg e' tradiziòn agricòl ed enogastronomìch e' ognì partè ro' mondo.

Slòw Foòd, attravèrs progètt (Presidiì), pubblicaziòn (Slòw Foòd Editorè), eventì (Terrà Madrè) e manifestaziòn (Salòn ro' Gustò o' Lingòtt e' Torinò, Cheesè a Bra e Slòw Fìsh a Genovà) si è impegnàt ppe a' difesà ra' biodiversìtà e dei dirìtt dei popolì a' sovranìtà alimentarè, battendòs contrò lomologaziòn dei saporì, lagricoltùr massivà, e' manipolaziòn genetichè. Attravèrs a' retè e' associàt ca' si incontranò, si scambiàn conoscènz ed esperienzè, Slòw Foòd ha intesò fa' ro' godimènt gastronomìc pure nu' attò politicò, sottolineànd comm aret a nu' buòn piattò ci sianò sceltè operàt int'e' campì, sullè barchè, int'e' vignè, int'e' scuolè, int'e' govèrn.