Chiàcchiera:Uid d'a örtografij-a molësan

'A Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Chi l'ê fâtte nu nüv ortugravvî pe la léngoa molisân? Iy çteva priyëë ca la léngoa tze pilhëv n'ortugravvî nüv, perchê iy çtev çiëë à fa n'ortugravvî pol dialette mê del molisân. Vê da la vilaç del Pitzón, yendra la pruvinça de Isergnia. (Ij stô â parlare int'â dialett' mmeje) IlStudioso 22:20, 13 Jen 2009 (UTC)

Chi l'è fàtt nu nuòv ortografìj pe la lìngue a molesàn? Ij, štev ê prijà ca la lìngue ze pijèv n'uertografìj a nôv, peché ij štev (dgëë? dečìd?) ê fà n'uertografìj p'u/pol dialètt mìj de molesàn. Vé (vièngh?) d'u vellàgj del Pezôn, énd ê la pruìngj d'Isèrgn/Isèrnj. (Ij štòngh ê parlà dénd u dialètt mìj).
n.b. "ê" ze pronùngj o côm "a" o côm "è", o trà d'i dùj/"mìj" ze pronùngj trà "mìë" e "méjë", allòr pònn pùr rappresendà i suòn d'u dialètt vuòštr. N'àt-a côs: sàj a vôt, n'a lèngh a parlàt, nun če priocupàm tròpp d'u fémmene o màšchj (u/lu e a/la), ma p'u scrìtt, ij pruòv semb ê uesàrele n'a manér a Taliàn (se nun sàčč se è "u tàvele" o "a tàvele", uàrd pe Taliàn, dôv è la tavola, e če scrìv e dič a tàvele. Pe parôl che nun z'ê ùsene pe Talian (côm purtegàll o verlengòcc), č'u demmànn ê nònneme.
Ué amìgh! Gràzj ê Dìj ca finalmènd éj trevàt n'at-u molesàn! E un d-Isèrnj pùr! È pròbj perfètt. Siènd, ij dénd ê šti mìš passàt, éj perfêzjunàt a uetografìj ngòr de chjù pe crià a Uertografìj a Letteràrj (mô n'u štòngh uesànn, ma nu variànd pe che me capìš méj). Quéšt è peché sàčč ca če štànn parìchj aččiènd d'u molesàn (Isèrnj, Cambuàš/Čendràl, Bifièrn/Adriàteghe), ma i diffêrènz sòn le štéss... côm t'u pòzz spiêgà? Quànd ij dìč "u" e "a", vùj dečèt "le" e "la". Parlàm i dùj dialètt eštrém d'u Molìs, ma i suòn sòn le štéss. Èss peché ij vulèv crià na uertografìj mén-a fenéteghe, pe rappresendà tutt i dialètt d'u molìs, e quéll-a fenéteghe pe setuazjòn dô vulèm fà vedé i difêrènz.
OK, èma parlà chjù sàj peché ij gjà éj tutt fàtt nu seštém e veramènd nun vùj ca tutt zê sfùs. Ze pô sèmb modificà. Me piàč ca ì uesàt a léttere "ç". Ij gjà sò uardàt i "ç", "ć", "ċ", ecc. prìm da métt u "č", ma me piàčene chjù sai "ç" e "ş" p'i ùs letteràrj. T'u spiègh peché ma no mô, peché vùj ca me capìš. Pe piačér, scrìveme ngòpp u stitut at gmail dot com (stitut pe Štitùt d'i lìngue Molesàn, speriàm!). Tu che pièrl, Taliàn o Nglés?--76.65.164.154 03:45, 8 Jen 2009 (UTC)