Uid d'a örtografij-a molësan

'A Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Regione-Molise-Stemma.svg Artigülë scritt in molësan
(örtografija fënétëghë)

L-alfebét[cagna | cagna surgente]

 • Aa
 • Bb
 • Cc - semprë 'a 'c' toštë
 • Ćć (/tssch/) - pô sëmbrà e 'ġ'
 • Čč (/tsch/)
 • Dd
 • Ee (Èè) - côm-u Talian
 • Éé (/ej/)
 • Éj éj (Ij ij)
 • Ëë (/euh/)
 • Ff
 • Gg - hard 'g', pô ess quaś silenzjôs e (i.e. 'brgunj' /brëhugnë/, 'gol' /holë/)
 • Ġġ (Gj gj) - soft 'g'
 • Hh (/kh/) - pronounced in the back of the throat/zë prnunć n'u rét d'a gol.
 • Ii
 • Jj (/y/) a la fin dë na parôl zë prnunć /jë/ (/yeuh/)
 • Ll
 • Mm
 • Nn
 • Nj nj (Gn gn)
 • Ôô (/oh/) - omega/ommégh (grand o)
 • Oo (/aw/) - omicron/ommighr (picölë o)
 • Öö (/ueuh/; /oë/) - pô ess prnunćat com-e ë
 • Pp
 • Qq
 • Rr - pô ess vôcalëxë miézz-e duj cösönand (i.e. 'brgunj' /brëhugnë/)
 • Ss (/s/; /z/)
 • Ss ss (ß) (/s/)
 • Śś (/ssh/) - pô sëmbrà e 'ż'
 • Šš (/sh/)
 • Tt
 • Uu
 • Üü (/weuh/; /uë/) - pô ess prnënćat com-e ë
 • Vv - pô ess prnunćat com-e 'ü' e miézz-i parôl
 • Xx (/k/; /kh/) - zë us nanz-e 'e', 'i', e 'ë'; rampjaz-u 'ch' Taljan.
 • Zz (/ts/)
 • Żż (/zh/)

NB: A léttr g zë pô métt xë h pë fà gh, aspirated hard g

Lu Schwa e a Léttr Ë[cagna | cagna surgente]

U sön schwa è na grand part d'a leng-a Molësan. Zë pô scriv c'a léttr ë. Lu schwa vé prnënćat a la fin dë ogn parôl. I sul ečezjon son-i parôl xë fënišënë xë n'ad-a vôcal (e.g.: cambà, rëmané, fënì, schwa).

Gjënëralmend, u schwa final nën zè-scriv. Z'eda scriv, commungü, quand vé prijss-e nu cösënand xë vé dop dë n'ad-u schwa. P'esémpj:

 • Frigorifërë (no frigorifër)
 • Angjëlë (no angël)

Zë us pur semb pë marcà a pëssessjon e i prënöm gjunt-e na parôl. P'esémpj:

 • Mammëtë (Mamm[ë]+të)
 • Fijëmë (Fij[ë]+më)
 • Xjappëlë (Xjapp[ë]+lë) (Chjàppëlë)

U schwa zë us pur dénd-i parôl dô e a sol-a vôcal:

 • Xë/Chë

Elisjon[cagna | cagna surgente]

U schwa final z-èlid (zè-squaj) quand-a prossëm-a parôl cümmenz xë na vôcal. Quand a sëcônd-a parôl è d'un-a léttr, štu fenomënë zë marc ê mëttenn na lënëjétt tra i parôl (zë lév u ë final quand è scritt):

 • Quand-a (quand[ë]+a)
 • Quill-u (quill[ë]+u)

Pë rampjazzà u schwa scritt d'i paröl côrt, zë us l-appostrëfë:

 • Z'è(zë+è)
 • D'a (dë+a)
 • Ch'i (chë+i)

P'i paröl xë fënišënë c'u schwa dë vëčënanz, zë us a lënëjétt:

 • Angjël-u mačëllar (Angjëlë u mačëllar)

Xë l'adi parôl nzè-scriv niénd:

 • Quand ann si jut n'a scôl? (/Quand'annë si judë n'a scôlë/)

Traslitrazjôn d'i léttr spečal[cagna | cagna surgente]

 • ć cj
 • č ch
 • ś sj
 • š sh
 • éj ij
 • e/è eh
 • é ej
 • ô oh
 • ë e
 • ü ue
 • ö oe
 • ß ss
 • ġ gj
 • ż zj

Esempj[cagna | cagna surgente]

 • üléj -> uelij
 • mezz-a parôl -> mehzz-a parohl
 • l-aß d'i baštun -> l-ass d'i bashtun

Ačijnd spečal[cagna | cagna surgente]

L-ačend grav pô ess uesat pë marcà l'ačend-a parlat, e zë ûs pë marcà i vérb e l-nfënëtiv (marcà, parlà, cambà, capì, fënì, mërrì).

Xjëral[cagna | cagna surgente]

 • ačend -> ačijnd
 • mes -> miš

Prëposëzjun, prënöm, e parol d'un-u sillabj[cagna | cagna surgente]

 • ê (It:a; En: to; Fr: à)
 • è (It:è; En: is; Fr: est) vérb ess n'a terz-a przon d'u prësend
 • e o pûr et (c'u t sëlënzjos) (It:e; En: and; Fr: et)
 • u (It:il; En: the (m.); Fr: le)
 • a (It:la; En: the (f.); Fr: la)
 • i (It:i, le, gli; En: the (pl.); Fr: les)

Cöndrazjun[cagna | cagna surgente]

 • na è na prëposëzjôn.
 • n'a o n'u so brëvjazjun dë a e u rëspëttôsamend.
  • è na brëvjazjun dë énn-e, xë è gjà na brëvjazjôn dë dénd-e