Vai al contenuto

Ummedetà

'A Wikipedia.

Artícule scritte 'n
sud-laziale/cominése

L'ummedetà[1] è la quandetà d'acqua o de vapore acquee che šta dénd a l’atmesfèra (o, cchiù ‘n generale, dénd a na massa d'aria), dénd a na seštanza o dénd a ne cuorp[2].

Meserazione de gl parámmetre d’ummedetà[cagna | cagna surgente]

Esištene deviérz parámmetre ch’arrappresèndene l'ummedetà de ne seštèma:

 • Ummedetà asseluta: è la quandetà de vapore acquee arrappresendata ‘n gramm che šta dénd a ne mètre cubb d'aria (g/m³) a na cèrta tembratura é pressione.[3]. Date ca nen è arrappresendate ‘n percenduale, è ne valore deffícele da nderpretà é pe quèss se preferisc addeprà gl parámmetre “umidità relativa”. L'ummedetà asseluta pò èss arrappresendata ‘n tèrmene de massa d’acqua pe velume d’atmesfèra o ‘n tèrmene de pressione parziale relativa de gl vapore a par’a a gl ate chembenènd atmesfèrece (kg/m³ o Pa) o ‘n massa de vapore (kg) ngòpp’a massa d'aria (kg).
 • Ummedetà specífeca: è gl rappòrt tra la pressione parziale de l'acqua é la pressione parziale dell'acqua quann è satrata. Dénd a la termodenámeca asseluta se preferisc ssa secunna defenezione pecché, rappertènnese a la massa d’aria sécca, chéšta nen cagna má dénd a gl preciéss termodenámece nermale (ngim’a la tembratura de 132 K) a gl cundrarie de la massa d’aria úmmeda (presèmbie: che la cundenzazione de gl vapore dénd a l’aria úmmeda, gl flúide pò èss scalculate fácele fácele). L'ummedetà specífeca, višt ca è mesurata ‘n g/kg, appare èss puoche práteca p’arrappresendà la quandetà de vapore.
 • Ummedetà relativa: nzégna gl rappòrt percenduale tra la quandetà de vapore che šta dénd a na massa d'aria é la quandetà mássema (vale a dice "a satrazione") che gl velume d'aria pò cundené dénd a le štéss cundeziune de tembratura é pressione. Dunga, è gl rappòrt tra l'ummedetà asseluta é l'ummedetà de satrazione. Ne valore d’ummedetà relativa par’a gl 100% nen vò dice ca tutta la massa d'aria è chembòšta da acqua o vapore, ma ssa massa d'aria tè la mássema quandetà de vapore cundeníbbele a chéll cundeziune sènza che štéss cundenzata: a sse circuštanz la pessebbeletà de precepetaziune è áveta ne muare.

Ummedetà de satrazione[cagna | cagna surgente]

La quandetà de vapore che ce pò šta dénd a na massa d'aria cala quann cala pure la tembratura é addevènda quasce nulla a -40° (Sse valore è gl štéss dénd a le scale Celsius é Fahrenheit).

La quandetà mássema d’ummedetà che ce pò šta pe velume depènn da la tembratura; pe ummedetà de satrazione (o tenzione de satrazione) se ndènn la quandetà mássema de vapore acquee che ce pò šta a chélla tembratura (equilibbrie tra melècule che sváprene é melècule che cundènzene). A le vère la satrazione è nfluenzata pure da le carattríšteche de l'acqua che svapra (fase, seštanz sciòte é cáreca sée, forma de la seperficie che svapra). Se specífeca pe quéss na tembratura de satrazione adiabáteca.

Ummedetà atmesfèreca[cagna | cagna surgente]

Cunzeguènz vesíbbele de l'ummedetà atmesfèreca[cagna | cagna surgente]

Cagnamiénd de l'ummedetà specífeca che la tembratura.
Ummedetà cundenzata ngòpp’a na fenèštra

A pressione sèmb sòccia, l'ummedetà asseluta crésc quann crésc la tembratura de l'aria (‘n quand che le tembrature ávete tenéme na svaprazione dell'acqua cchiù ròssa, che s’aunisce a l'aria ‘n forma de vapore acquee), mindr gl valore de l’ummedetà de satrazione è sèmb la štéssa, dunga l’ummedetà relativa, višt ca è gl rappòrt tra sse du quandetà, va calènn calènn mindr ca sagl la tembratura é va saglènn saglènn mindr ca cala la tembratura.

Esišt dunga na tembratura, chiamata tembratura d’acquare, che curresponn a ne valore de l'ummedetà relativa par’a gl 100%, ngòpp’a la quale l'aria se tròva ‘n cundiziune de štrasatrazione, ch’è na cundezione de nen-equelibbrie, pe quéll l'aria va allendanènn ne ccone a la vòta l'acqua che šta de cchiù mmòde ca se remétt ‘n cundeziune d’equelibbrie, vale a dice a satrazione. ‘N cundeziune de štrasatrazione gl vapore acquee cundènza, criènn la négghia, ch’è ne scriamiénd de glettèll d’acqua peccerèll assá mmiés’a l’aria. Se la négghia ngondra na seperficie frédda, le glettèll d'acqua che štave dénd a éssa s’appígnene a la seperficie é fórmene gl acquare.

Ate cunzeguènz de l'ummedetà atmesfèreca suo:

 • la fermazione de le nure: che suo sòcc’a le négghie, che la deffrènza che se fórmene a na deštanza ne muare áveta a par’a gl terréne;
 • le precepetaziune: fermate da le nure dòpp ca la tembratura è calata o dòpp a n’aumiénd de la pressione;
 • la sederazione de gl terréne, fenòmene assá mbertand pe mandené l'ummedetà de gl terréne, ch’è pure nfluenzate da l'ummedetà atmesfèreca;
 • la crésceta d’organism vive (presèmbie, ‘n agremeteoreleggía, la crésceta de fugn parassite), che críscene mbas’a l'ummedetà che šta attòrn a iss.

Classefecazione de le zzòne clemáteche[cagna | cagna surgente]

Pesezione gegráfeca de le zzòne úmmede (vérd scure), mèse sécch (vérd chiare) é sécch (giall).

‘M base a gl valure d’ummedetà, jécch sott suo mendevate devèrz tipeleggíe de zzòne clemáteche:

 • úmmede
 • mèse sécch
 • sécch.

Valure bass ne muare d’ummedetà relativa mínema d’juorn (5% o puoche méne, pure quann è nòtt pò remané assá cundenuta) s’ave cchiù spiss dénd a gl desiért, presèmbie mmiés’a gl Sahara.

Quann chiòve l’ummedetà relativa de l'aria peffòre rarriva quasce sèmb valure de gl 80-90%.

Quann l’ummedetà relativa de l'aria se tròva tra gl 35 é gl 65% gl cuorp umane tè na bòna senzazione; nen s’avéss má ì cchiù ngòppa de gl valore de gl 50% che tembrature cchiù ávete de 26 °C.

Ummedetà de gl terréne[cagna | cagna surgente]

L’acqua che šta dénd a ne terréne se chembòrta comm jécch sott:[4]

 • acqua igrescòpeca: reserchiata tòrn tòrn a gl uacucc de gl terréne é che nen se smòvene cchiù che na sèmblece assecatura;
 • acqua de capellaretà: che se tròva dénd a gl pòre de gl terréne, addó vè reserchiata pe capellaretà;
 • acqua friáteca o líbbera: se tròva dénd a gl spazie mmiés’a gl uacucc de gl terréne é suo mbertand assá pe la crésceta de le chiand.

Ummedetà dénd a gl edefice[cagna | cagna surgente]

Cunzeguènz de l'ummedetà ngòpp’a na paréte.

Gl prengepale fenòmene che predúcene prebblème d'ummedetà dénd a gl edefice suo:[5],[6]

 • nfeltraziune: presèmbie pebbía de ne titt uašt;
 • capellaretà: l'acqua pò resagl pe capellaretà dénd a le mórera che nen suo pretètt buone buone é umà a part pe dénd de gl edefice, nnanzetutt sott a tutt;
 • cundenzazione: ch'appare quann ce štave seperfice frédd dénd a gl edefice (presèmbie addó se tròvene pond tèrmece o paréte iselate malamènd) o peddénd ciért štrate iseland addó gl vapore pò umà;
 • n’ata fond d’ummedetà dénd a gl edefice (puoche rechenesciuta é angora méne mendevata da la letteratura) è la presènza a cavagl de la seperficie de gl mure o de gl ndònache de creštall de sale igrescòpece (spèce selefate é netrate) pertate dénd a gl mure da ann o siécule d’umazione, saglènn da sott accapadávete o venènn da mócchiera de tèrra ammendenata cand cand gl mure. ‘Mbas’a le variaziune de tembratura é d’ummedetà relativa de l'aria tòrn tòrn, sse creštall resúrchiene ummedetà da l'aria o l’ammíšchiene dénd a éssa. Allescì se pò avé n’edefice úmmede pure se nen ce štave nfeltraziune o cundènza (ch’è ne fenòmene cullegate ndutt a la tembratura de l'aria é ch'arrasseméglia a gl acquare, sule ca la deffrènza è che sse lúteme se cria a part pe fòre é che la cundènza se cria a part pe dénd).

P’avé la jušta diágnese de na setuazione abbesògna tené a mènd ca nen ce suo ate fond d’ummedetà a part šte tré. Se mòvene da sole, ma se puonn mòve, juštamènd, assiéma l’una che l’ata.

Spiss se créde ca è sule la tròppa ummedetà dénd a le mórrera é/o dénd a l’aria de gl edefice che uašta gl materiale merarie, ndenacate o no, pecché pò chembremétt le feneture, la stabbeletà štrutturale de gl edefice é la sanetà de le štanz. Éppúre, gl fatt ca ne mure è mbuss ne’gl arrevina pe niènd: avašta penzà a le chelonn de pond é a le banghine de pòrt remane affennate mmiés’a l’acqua da siécule é angora buone. L’ummedetà da sola pò sule crià le cundeziune che faveríscene l’apparezione de gl fenòmene che suo le vére cáuse derétt de le uaštature (presèmbie quann na chepèrta de lana s’allanisc dénd a n’armadie). Dénd a le mórrera, sfarenamiénd, sfraglecamiénd, nfracedamiénd, ecc. suo predott da gl spannemiénd de gl creštall che se críane dòpp la svaperazione de le sale minerale sceglíbbele cariate énd a gl mure da nfeltraziune capellare, presèmbie d’acqua resáveta, o da spuma marina. Ss’acque suo sèmb cáreche de sale sciuote.

Attrézz pe la meserazione[cagna | cagna surgente]

Pe peté recavà l'ummedetà specífeca, s’addòpra gl nemegramma d’Herloffson, ch’è na cartina che tè ngòppa tand raticc de cchiù valure che quann se ngrócene éss fra éss ce se pò recavà gl valore másseme d'ummedetà specífeca pe chéll cundeziune.

Gl attrézz addeprate pe meserà l’ummedetà relativa se chiama igròmetre che tè na scala ndaccata da 0% a 100%.

Tra gl attrézz pe la meserazione de l’ummedetà atmesfèreca ce suo:

Gallaría[cagna | cagna surgente]

Annetaziune[cagna | cagna surgente]

 1. Ss'artícule ne vè mbart o ndutt da gl artícule currespennènd pe taliane
 2. Zingarelli Nicola, Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Melane, 1984, 11ª edizione, págg. 2082
 3. Centro Meteo Italiano.it - "Umidità assoluta e relativa"
 4. Enciclopedia Treccani, "Umidità"
 5. Giovanni Manieri Elia, Metodo e tecniche del restauro architettonico, Carocci, Ròma 2010, pp. 175-180.
 6. Pinto Guerra Edgardo, Risanamento di murature umide e degradate, D Flaccovio, Palèrm 2008-11, cap. 2-3.